Εθνική Μαθηματική Επιτροπή


Γεώργιος Κοντόπουλος.- Αντώνιος Κουνάδης.- Αθανάσιος Φωκάς.- Κωνσταντίνος Συνολάκης.
Αναπληρωματικό Μέλος: Εμμανουήλ Γδούτος.