Επιτροπή επί των Δημοσιευμάτων


  1. Ο Πρόεδρος της Ακαδημίας.

  2. Ο Αντιπρόεδρος.

  3. Ο Γενικός Γραμματεύς.

  4. Ο Γραμματεύς επί των Δημοσιευμάτων.

  5. Οι Γραμματείς των Τάξεων