Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού


ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                                                                                    Α.Π.  125110

            Α Π Ο Φ Α Σ Η

 Θέμα: «Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών»

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων από 159 έως 162 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Φ.Ε.Κ. 26/2007, τεύχος Α΄) όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 2 του Ν. 3839/2010 «Σύστημα επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 51/2010, τεύχος Α΄) και τις διατάξεις της παρ. 13α του άρθρου 284 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/2010, τεύχος Α΄),

β) τις διατάξεις του άρθρου 30, παρ. 2, 3 του Ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια – αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 33/2016, τεύχος Α΄),

γ) τις διατάξεις του άρθρου 171 του Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 94/2016, τεύχος Α΄),  

δ) την υπ’ αριθ. 101591/Β2/31.8.2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 2005/9.9.2011, τεύχος Β΄) με θέμα «Σύσταση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Διοικητικού Προσωπικού των Πανεπιστημίων και της Ακαδημίας Αθηνών»,

ε) την υπ’ αριθ. 121574/Β2/8.10.2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 2850/23.10.2012, τεύχος Β΄) περί τροποποίησης της υπ’ αριθ. 101591/Β2/31.8.2011 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Σύσταση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Διοικητικού Προσωπικού των Πανεπιστημίων και της Ακαδημίας Αθηνών»,

στ) την υπ’ αριθ. 125001/Ζ2/28.7.2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 2424/5.8.2016, τεύχος Β΄) περί τροποποίησης της υπ’ αριθ. 101591/Β2/31.8.2011 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Σύσταση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Διοικητικού Προσωπικού των Πανεπιστημίων και της Ακαδημίας Αθηνών»,

ζ) την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1174/οικ.29614 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 3794/25.11.2016, τεύχος Β΄) περί τροποποίησης της Απόφασης «Τρόπος, διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου»,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

          Ορίζουμε τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών, ως ακολούθως :

             Τακτικά μέλη

  1. Γεώργιος Μικρός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιουσίας της Ακαδημίας Αθηνών, Πρόεδρος

  2. Παύλος Γιαμάς, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών της Ακαδημίας Αθηνών, δεύτερο τακτικό μέλος, αναπληρωτής του Προέδρου

  3. Ειρήνη Τσούρη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης της Ακαδημίας Αθηνών, τρίτο τακτικό μέλος

  4. Σταυρούλα Κοντοέ, αιρετή εκπρόσωπος των μονίμων υπαλλήλων

  5. Χρηστίνα Γιαννουλάκη, αιρετή εκπρόσωπος των μονίμων υπαλλήλων

    Αναπληρωματικά μέλη του δεύτερου και του τρίτου τακτικού μέλους ορίζονται αντιστοίχως οι ακόλουθοι υπάλληλοι : ο κύριος Ιωάννης Πασχαλίδης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και η κυρία Σοφία Τσίρου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

         Αναπληρωματικά μέλη των αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων δεν ορίζονται λόγω μη υποβολής υποψηφιότητας.

 Σε περίπτωση εξέτασης στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο θεμάτων υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, δεν μετέχουν αιρετοί εκπρόσωποι των ανωτέρω λόγω μη υποβολής υποψηφιότητας.

Στην περίπτωση που προεδρεύει ο αναπληρωτής του Προέδρου συμμετέχει ως τακτικό μέλος ο αναπληρωτής του προεδρεύοντος (δευτέρου τακτικού μέλους).

Εισηγητής του Συμβουλίου, με δικαίωμα ψήφου, διότι έχει και την ιδιότητα του τακτικού μέλους του Συμβουλίου, ορίζεται ο κύριος Παύλος Γιαμάς, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, του οποίου αναπληρώτρια εκ του νόμου είναι η κυρία Μαρία Γαλάνη, Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης.

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η κυρία Ευγενία Σαράντη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Εκδόσεως Δημοσιευμάτων, με αναπληρωτή της τον κύριο Γεώργιο Μαρίνο, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας της Ακαδημίας Αθηνών.

Η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών, εκτός των αιρετών μελών, λήγει με την επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007).

Η θητεία των αιρετών εκπροσώπων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου λήγει στις 31.12.2018.

 

Αθήνα,  29 Δεκεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος

ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΛΤΙΝΟΣ