Αρχική σελίδα Χάρτης Ιστοσελίδας English
Αρχική σελίδα / ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ
Εκτύπωση   Επιστροφή
ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

17/01/2012
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός ατόμου στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Γαλαξιακή Δυναμική»

 

Η Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος "Γαλαξιακή Δυναμική", με επιστημονικό υπεύθυνο τον ακαδημαϊκό κ. Γεώργιο Κοντόπουλο προτίθεται να συνεργαστεί με ένα (1) άτομο, το οποίο θα ασχοληθεί με τη δυναμική των αστέρων και του αερίου σε κανονικούς και ραβδωτούς - σπειροειδείς γαλαξίες, με σύμβαση έργου χρονικής διάρκειας δέκα μηνών που να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα.

Απαραίτητα προσόντα
" Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Αστρονομία.
" Εμπειρία σε μελέτες δυναμικών συστημάτων.
" Γνώση Αγγλικής.
" Γνώση μίας ή περισσότερων γλωσσών προγραμματισμού.
" Γνώση λογισμικών πακέτων αναλυτικών μαθηματικών υπολογισμών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με πλήρη σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει βιογραφικό σημείωμα μαζί με τίτλους σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση τους θα βοηθήσει την επιτροπή επιλογής στη διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλότητα των υποψηφίων.
Η τελική επιλογή του συνεργάτη θα γίνει μετά από συνεντεύξεις με τους υποψηφίους που διαθέτουν τα παραπάνω προσόντα. Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν είτε αυτοπροσώπως, είτε με συστημένη επιστολή (θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου) κατά το διάστημα από 17.1.2012 έως και 31.1.2012 και ώρα 12.00 στη διεύθυνση:

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΗΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΣΩΡΑΝΟΥ ΕΦΕΣΙΟΥ 4, 115 27 ΑΘΗΝΑ


Στο φάκελο πρέπει να υπάρχει η ένδειξη "Πρόγραμμα Γαλαξιακή Δυναμική".
Τηλ. Επικοινωνίας: 210- 6597169, κ. Π. Πάτσης - 210-6597648, κα Αγγελοπούλου
(e-mail: ppatsis@academyofathens.gr ).

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος


Γεώργιος Κοντόπουλος
Ακαδημαϊκός