Δημοπρασίες

Ανακοίνωση δημοπρασίας για την εκμίσθωση ενός οικοπέδου, συνολικής επιφανείας 654,46 τ.μ., το οποίο βρίσκεται επί της Λεωφ. Μαραθώνος και Καραϊσκάκη στην Παλλήνη Αττικής (Κληροδότημα Σ. Ματράγκα)

Η Ακαδημία Αθηνών ως διαχειρίστρια του κληροδοτήματος Σωτηρίου ΜΑΤΡΑΓΚΑ γνωστοποιεί ότι διακηρύσσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση ενός οικοπέδου, συνολικής επιφανείας 654,46 τ.μ.,  το οποίο βρίσκεται επί της Λεωφ. Μαραθώνος και Καραϊσκάκη στην Παλλήνη Αττικής.

Το μίσθωμα ορίζεται στα πεντακόσια ευρώ (500,00€) μηνιαίως. Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι τριετής. Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί θα ισχύει .......

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ- ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΑΡΙΘ.1 ΚΑΙ ΑΙΟΛΟΥ ΑΡΙΘ. 97- ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ-ΝΟΥΑΡΟΥ

Η Ακαδημία Αθηνών, με έδρα την Αθήνα, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό  της, προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία με κλειστές προσφορές για την εκποίηση μίας οριζόντιας ιδιοκτησίας (γραφείο) που βρίσκεται στην πόλη της Αθήνας (στη διασταύρωση των οδών Λυκούργου αριθ.1 και Αιόλου αριθ.97) και αποτελεί κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης, της  διαθέτιδος  Ευθυμίας (Μιμίκας) χήρας Γεωργίου Μιχαηλίδου-Νουάρου, το γένος Χαρίλαου Τσέκου, σύμφωνα με την κάτωθι περιγραφή και τους ειδικότερους όρους, όπως αυτοί καθορίσθηκαν με την από 19-01-2017 Απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών και την υπ’αριθμ. 5311/2015 Απόφαση του Εφετείου Αθηνών: