Προκηρύξεις

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού ανάδειξης Αναδόχου προμήθειας ελληνικών & ξενόγλωσσων μονογραφιών (βιβλίων) & εντύπων περιοδικών εκδόσεων για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης της Ακαδημίας Αθηνών έτους 2017

Η Ακαδημία Αθηνών έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/8.8.2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη Αναδόχου Προμήθειας Ελληνικών & ξενόγλωσσων Μονογραφιών (Βιβλίων) & εντύπων Περιοδικών Εκδόσεων για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης της Ακαδημίας Αθηνών έτους 2017, με σφραγισμένες προσφορές.

Προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης του Νομικού Συμβούλου της Ακαδημίας Αθηνών

Η Ακαδημία Αθηνών αποφασίζει και προσκαλεί ενδιαφερομένους δικηγόρους που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  την πλήρωση της θέσης του Νομικού Συμβούλου της Ακαδημίας Αθηνών με έμμισθη εντολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 2909/2001.

                                                                                                             Τεύχος Προκήρυξης

 

 

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας έδρας τακτικού μέλους της Ακαδημίας Αθηνών με τίτλο "Επιστήμη και Τεχνολογία της Ενέργειας" στην Τάξη των Θετικών Επιστημών

 Με απόφαση της Ολομελείας της  11ης Μαΐου 2017, και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 22 όπως αυτό αντικατεστάθη με το Π.Δ.191/2004 (Φ.Ε.Κ. υπ’  αριθμ. 168/10.9.2004, τ. Α΄) του Οργανισμού και 28, 29 και 30 του Εσωτερικού Κανονισμού της Ακαδημίας    προκηρύσσομε   την πλήρωση μιας (1) έδρας τακτικού μέλους της Ακαδημίας Αθηνών με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία της Ενέργειας», στην Τάξη των Θετικών Επιστημών και ....

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 10 Ιουλίου 2017 

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με την κάλυψη με μετάταξη τεσσάρων (4) κενών οργανικών θέσεων κατηγορίας ΥΕ

Η Ακαδημία Αθηνών, έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 71 παρ.1, 73 & 74 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/9.2.2007), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του Ιδρύματος σε βοηθητικό προσωπικό, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη τεσσάρων (4) κενών οργανικών θέσεων με μετάταξη μονίμων υπαλλήλων, κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), που υπηρετούν στον Δημόσιο Τομέα.

Οι θέσεις οι οποίες θα καλυφθούν με μετάταξη είναι οι ακόλουθες:

Ανακοίνωση - Πρόσκληση

 

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας έδρας τακτικού μέλους της Ακαδημίας Αθηνών στον κλάδο της Ζωγραφικής, στην Τάξη των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών

 Με απόφαση της Ολομελείας της  4ης Μαΐου 2017, και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 22 όπως αυτό αντικατεστάθη με το Π.Δ.191/2004 (Φ.Ε.Κ. υπ’  αριθμ. 168/10.9.2004, τ. Α΄) του Οργανισμού και 28, 29 και 30 του Εσωτερικού Κανονισμού της Ακαδημίας  προκηρύσσομε  την πλήρωση μιας (1) έδρας τακτικού μέλους της Ακαδημίας Αθηνών στον κλάδο της Ζωγραφικής, στην Τάξη των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών, και .......

                               ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 26 Ιουνίου 2017

Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου υπηρεσιών καθαριότητας

Απόφαση Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών για την καθαριότητα των κτιρίων της Ακαδημίας Αθηνών

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας έδρας αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας Αθηνών από Έλληνες επιστήμονες του εσωτερικού στον κλάδο των Μαθηματικών με τίτλο "Εφαρμοσμένη Ανάλυση"

Με απόφαση της Ολομελείας της 16ης Φεβρουαρίου 2017, και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 και 22 όπως αυτό αντικατεστάθη με το Π.Δ.191/2004 (Φ.Ε.Κ. υπ’  αριθμ. 168/10.9.2004, τ. Α΄) του Οργανισμού και 28, 29 και 30 του Εσωτερικού Κανονισμού της Ακαδημίας, προκηρύσσομε την πλήρωση μιας (1) έδρας αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας Αθηνών από Έλληνες επιστήμονες του εσωτερικού στον κλάδο των Μαθηματικών με τίτλο «Εφαρμοσμένη Ανάλυση», στην Τάξη των Θετικών Επιστημών .....

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του έργου «Ανάθεση εκτίμησης μισθωτικής αξίας ακινήτων κληροδοτημάτων της άμεσης διαχείρισης της Ακαδημίας από πιστοποιημένο εκτιμητή».

Η Ακαδημία Αθηνών, με βάση την από 19-01-2017 Απόφαση της Συγκλήτου αυτής,  πρόκειται να αναθέσει, σύμφωνα με τον Ν.4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4223/2013 και Ν. 4261/2014 και ισχύει σήμερα, την υλοποίηση του έργου «Ανάθεση εκτίμησης μισθωτικής αξίας ακινήτων κληροδοτημάτων της άμεσης διαχείρισης της Ακαδημίας από πιστοποιημένο εκτιμητή» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικών οργάνων

Στις 17 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00  στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών της Ακαδημίας Αθηνών, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 221 παρ. 11 εδάφιο ε΄ του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν τις  Επιτροπές του άρθρου 221 παρ. 11 του Ν. 4412/2016  για την διενέργεια δημοσίου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών του έργου «Τοπογραφική αποτύπωση των αγαλμάτων - Αθηνάς και Απόλλωνα- των προπυλαίων του κτηρίου της Ακαδημίας Αθηνών».

 

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας έδρας τακτικού μέλους της Ακαδημίας Αθηνών με τίτλο "Ιστορία της Φιλοσοφίας" στην Τάξη των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών

Με απόφαση της Ολομελείας της  2ας Φεβρουαρίου 2017, και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 22 όπως αυτό αντικατεστάθη με το Π.Δ.191/2004 (Φ.Ε.Κ. υπ’  αριθμ. 168/10.9.2004, τ. Α΄) του Οργανισμού και 28, 29 και 30 του Εσωτερικού Κανονισμού της Ακαδημίας,προκηρύσσομε την πλήρωση μιας (1) έδρας τακτικού μέλους της Ακαδημίας Αθηνών με τίτλο «Ιστορία της Φιλοσοφίας», στην Τάξη των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών,...