Ανακοίνωση εκμίσθωσης ενός διαμερίσματος του έκτου ορόφου συνολικής επιφάνειας 262,00 τ.μ. και της υπ’αριθμ. 14 αποθήκης του υπογείου ορόφου, επιφανείας 7,00 τ.μ. της επί της Λεωφ. Βασ. Σοφίας αριθ. 79 πολυκατοικίας (κληροδότημα Γ. Αθανασιάδη-Νόβα).

 

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ

 

Η Ακαδημία Αθηνών ως διαχειρίστρια του κληροδοτήματος Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΝΟΒΑ  γνωστοποιεί ότι διακηρύσσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση με χρήση επαγγελματικής στέγης ενός διαμερίσματος του έκτου ορόφου συνολικής επιφάνειας 262,00 τ.μ. και της υπ’αριθμ. 14 αποθήκης του υπογείου ορόφου, επιφανείας 7,00 τ.μ.. της επί της Λεωφ. Βας. Σοφίας αριθ. 79 πολυκατοικίας (κληροδότημα Γεωργίου ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΝΟΒΑ).

Το μίσθωμα ορίζεται στα δύο χιλιάδες τριακόσια ευρώ (2.300,00€) μηνιαίως. Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι τριετής. Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί θα ισχύει για δύο χρόνια ενώ για τον τρίτο χρόνο θα αναπροσαρμοσθεί με βάση τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (απλή 12μηνη μεταβολή) που θα ανακοινωθεί από την ΕΛΣΤΑΤ και σε περίπτωση αρνητικής τιμής θα παραμένει σταθερό.

Οι προσφορές, γραπτές και σφραγισμένες, θα κατατίθενται στο Μέγαρο της Ακαδημίας Αθηνών (Πανεπιστημίου 28, Αθήνα, Τ.Κ. 10679, υπεύθυνοι: Γιώργος Μικρός και Γιώργος Μαρίνος, τηλέφωνα 2103664703 και 2103664780). Ώρες παραλαβής των προσφορών : 09.00 – 12.00 καθημερινά και επί 20ήμερο από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών (www.gspp.gr). Επίσης, στα παραπάνω τηλέφωνα, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται για πληροφορίες.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την τελευταία ημέρα της εικοσαήμερης προθεσμίας (από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα www.gspp.gr) στις 12.15 το μεσημέρι,  από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή, η οποία θα συνεδριάσει δημόσια στο Μέγαρο της Ακαδημίας Αθηνών.  

Για να γίνει κάποιος δεκτός στο διαγωνισμό οφείλει:

Α) να υποβάλει έγγραφη και σφραγισμένη προσφορά στην οποία θα καθορίζεται το προσφερόμενο μίσθωμα.

Β) να προσκομίσει ως εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία εγγυητική επιστολή μόνο από αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα, ισχύος εννέα (9) μηνών, για χρηματικό ποσό τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων (4.600,00€) ευρώ.

Γ) να προσκομίσει δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της Ανακοίνωσης και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

Δ)να προσκομίσει με την έγγραφη προσφορά του ένα αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή διαβατήριου και  αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σε ισχύ και διάρκειας ενός διμήνου, από την υποβολή της προσφοράς του.

Οι βασικοί όροι της μίσθωσης είναι ενδεικτικά οι εξής:

        Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί θα ισχύει για δύο χρόνια ενώ για τον τρίτο χρόνο θα αναπροσαρμοσθεί με βάση τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (απλή 12μηνη μεταβολή) που θα ανακοινωθεί από την ΕΛΣΤΑΤ Σε περίπτωση αναγκαστικής κατ’ εφαρμογή του νόμου παρατάσεως της μίσθωσης πέραν της τριετίας, το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται κατά τον ίδιο τρόπο.

 • Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του μισθώματος, εάν δεν έκανε χρήση του μισθίου χωρίς υπαιτιότητα της εκμισθώτριας.

 • Ο μισθωτής έχει πλήρη γνώση του υπό μίσθωση ακινήτου, την κατάσταση του οποίου αποδέχεται πλήρως.

 • Ο μισθωτής θα καταθέσει στον τραπεζικό λογαριασμό του κληροδοτήματος ποσόίσο με ένα (1) μηνιαίο μίσθωμα ως εγγύηση.

 • Ο μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, ευθύνεται δε για την επισκευή του και την αποκατάσταση κάθε βλάβης και φθοράς που θα προκληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης και μέχρι την παράδοση της χρήσης στην εκμισθώτρια. Επίσης, δεν μπορεί να επιφέρει στο μίσθιο ουσιώδεις αλλαγές, παρά μόνο με δική του δαπάνη και προηγούμενη έγκριση της εκμισθώτριας.

 • Ο μισθωτής θα βαρύνεται με τις δαπάνες ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, αποχέτευσης και κάθε είδους δημοτικών τελών, καθώς και με τις δαπάνες κοινοχρήστων της πολυκατοικίας.

 • Η μισθωτήρια σύμβαση θα είναι τριμερής και εκ τρίτου θα συμβάλλεται εγγυητής που θα προτείνεται από το μισθωτή και θα εγγυάται υπέρ αυτού για όλο το χρόνο της μίσθωσης και μέχρι την με οποιοδήποτε τρόπο λύση της, ευθυνόμενος εις ολόκληρον για την ομαλή καταβολή του μισθώματος και παραιτούμενος από κάθε ένσταση.

 • Εφόσον υπάρξει προσφορά κατά τα παραπάνω, η Ακαδημία Αθηνών συνάπτει τη σύμβαση, ύστερα από προηγούμενη ενημέρωση της αρμόδιας αρχής (Διεύθυνση Κοινωφελών Υπηρεσιών του ΥΠΟΙΚ), η οποία μπορεί μέσα σε δεκαπέντε ημέρες να διατάξει να μη συναφθεί η σύμβαση με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της. Η άπρακτη πάροδος του 15νθημέρου τεκμαίρεται ως συναίνεση της ανωτέρω αρχής.

 • Αν ο μισθωτής δεν προσέλθει ή αρνηθεί να υπογράψει το οικείο συμφωνητικό, επιβάλλεται χρηματική ποινή ίση προς τρία (3) μηνιαία μισθώματα της προσφοράς του, ποινή η οποία βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Εν συνεχεία, μπορεί να καλείται ο δεύτερος κατά σειρά πλειοδότης για την υπογραφή του συμφωνητικού, εφαρμοζομένων αναλόγως των τριών τελευταίων εδαφίων της παρούσας.

 • Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση του μισθίου χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Ακαδημίας Αθηνών.

 • Δεν θα γίνουν αποδεκτές προσφορές από εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής ή από ατομικές επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ακινήτων.

 • Δεν θα γίνουν αποδεκτές προσφορές από εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής ή από ατομικές επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες διαμοιρασμού (Αirbnb ή άλλες).

   

   

   Αθήνα, 20 Μαρτίου 2019   

                         

    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ

 

 

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΡΙΤΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΣΤΙΣ 12 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ.

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΟΥΝ  ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΣΤΙΣ 12: 15 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ.     

 

 

 

                  

Ημερομηνία: 
27/03/2019
Είδος Ανακοίνωσης: 
Δημοπρασίες