Εκμίσθωση ενός ισογείου καταστήματος, που βρίσκεται στην Αθήνα, εντός της επί της οδού Δραγατσανίου αριθ. 6 εσωτερικής στοάς, επιφανείας 6,80 τ.μ. με μετζοπάτωμα επιφανείας 6,13 τ.μ.

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ
με την επωνυμία    
«ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΝΗΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ»
Πανεπιστημίου 28 - ΤΚ. 10679 - ΑΘΗΝΑ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ

 

Το ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΝΗΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ γνωστοποιεί ότι διακηρύσσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση ενός ισογείου καταστήματος , που βρίσκεται στην Αθήνα, εντός της επί της οδού Δραγατσανίου αριθ. 6 εσωτερικής στοάς, επιφανείας 6,80 τ.μ. με μετζοπάτωμα επιφανείας 6,13 τ.μ..

 Το μίσθωμα ορίζεται στα εκατόν είκοσι ευρώ (120,00 €) μηνιαίως. Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι τριετής. Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί θα ισχύει για δύο χρόνια ενώ για τον τρίτο χρόνο θα αναπροσαρμοσθεί με βάση τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (απλή 12μηνη μεταβολή) που θα ανακοινωθεί από την ΕΛΣΤΑΤ και σε περίπτωση αρνητικής τιμής θα παραμένει σταθερό.

Οι προσφορές, γραπτές και σφραγισμένες, θα κατατίθενται ή να αποστέλλονται συστημένες στα γραφεία της Διεύθυνσης Περιουσίας της Ακαδημίας Αθηνών (Σόλωνος αριθ. 84, Αθήνα, Τ.Κ. 10680, υπεύθυνος: κ. Γεώργιος Μαρίνος, τηλέφωνο 2103664780). Ώρες παραλαβής των προσφορών : 09.00 – 12.00 καθημερινά και επί 40 ημέρες από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών (www.gspp.gr). Επίσης, στο παραπάνω τηλέφωνο, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται για πληροφορίες.

Οι βασικοί όροι της μίσθωσης είναι ενδεικτικά οι εξής:

  • Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί θα ισχύει για δύο χρόνια ενώ για τον τρίτο χρόνο θα αναπροσαρμοσθεί με βάση τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (απλή 12μηνη μεταβολή) που θα ανακοινωθεί από την ΕΛΣΤΑΤ και σε περίπτωση αρνητικής τιμής θα παραμένει σταθερό.
  • Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του μισθώματος, εάν δεν έκανε χρήση του μισθίου χωρίς υπαιτιότητα του εκμισθωτή.
  • Ο μισθωτής έχει πλήρη γνώση του υπό μίσθωση ακινήτου, την κατάσταση του οποίου αποδέχεται πλήρως.
  • Ο μισθωτής θα καταθέσει στον τραπεζικό λογαριασμό του κληροδοτήματος ποσόν  ίσο με ένα (1) μηνιαίο μίσθωμα ως εγγύηση.
  • Ο μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, ευθύνεται δε για την επισκευή του και την αποκατάσταση κάθε βλάβης και φθοράς που θα προκληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης και μέχρι την παράδοση της χρήσης στον εκμισθωτή. Επίσης, δεν μπορεί να επιφέρει στο μίσθιο ουσιώδεις αλλαγές, παρά μόνο με δική του δαπάνη και προηγούμενη έγκριση του εκμισθωτή.
  • Ο μισθωτής θα βαρύνεται με τις δαπάνες ύδρευσης, αποχέτευσης και κάθε είδους δημοτικών τελών, καθώς και με τις δαπάνες κοινοχρήστων της πολυκατοικίας.
  • Η μισθωτήρια σύμβαση θα είναι τριμερής και εκ τρίτου θα συμβάλλεται εγγυητής που θα προτείνεται από το μισθωτή και θα εγγυάται υπέρ αυτού για όλο το χρόνο της μίσθωσης και μέχρι την με οποιοδήποτε τρόπο λύση της, ευθυνόμενος εις ολόκληρον για την ομαλή καταβολή του μισθώματος και παραιτούμενος από κάθε ένσταση. 
  • Εφόσον υπάρξει προσφορά κατά τα παραπάνω, η Ακαδημία Αθηνών συνάπτει τη σύμβαση, ύστερα από προηγούμενη ενημέρωση της αρμόδιας αρχής (Διεύθυνση Κοινωφελών Υπηρεσιών του ΥΠΟΙΚ), η οποία μπορεί μέσα σε δεκαπέντε ημέρες να διατάξει να μη συναφθεί η σύμβαση με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της. Η άπρακτη πάροδος του 15νθημέρου τεκμαίρεται ως συναίνεση της ανωτέρω αρχής. Όταν το προσφερόμενο μίσθωμα είναι μικρότερο του 85% του προτεινομένου, απαιτείται πάντοτε προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας αρχής.
  • Αν ο μισθωτής δεν προσέλθει ή αρνηθεί να υπογράψει το οικείο συμφωνητικό, επιβάλλεται χρηματική ποινή ίση προς τρία (3) μηνιαία μισθώματα της προσφοράς του, ποινή η οποία βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Εν συνεχεία, μπορεί να καλείται ο δεύτερος κατά σειρά πλειοδότης για την υπογραφή του συμφωνητικού, εφαρμοζομένων αναλόγως των τριών τελευταίων εδαφίων της παρούσας.

 

Αθήνα 4 Iουνίου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Β. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ

 

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΡΙΤΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΣΤΙΣ 12 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

 

 

 

 

Ημερομηνία: 
27/06/2019
Είδος Ανακοίνωσης: 
Δημοπρασίες