ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για υποβολή τεκμηριωμένης πρότασης για ανοικοδόμηση οικοπέδου με το σύστημα της αντιπαροχής

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

για υποβολή τεκμηριωμένης πρότασης για ανοικοδόμηση οικοπέδου με το σύστημα της αντιπαροχής

Η Ακαδημία έχει την  αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή ενός οικοπέδου επιφανείας 1.524,24 τ.μ. με το επ’ αυτού παλαιωμένο κτίσμα, το οποίο βρίσκεται στη διασταύρωση της Λεωφ. Ελευθερίας και της οδού Ναυαρίνου αριθμ.1 στον Άλιμο Αττικής (κληροδότημα Αμίλκα ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ).

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ.πρωτ. 64671/5565/22-02-2017 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής αποφασίστηκε η επωφελέστερη αξιοποίηση του ως άνω αναφερόμενου ακινήτου με τη διαδικασία της αντιπαροχής, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 4 του Ν. 4182/2013, επειδή επιβάλλεται η ανοικοδόμηση αυτού για τη δημιουργία εσόδων για το Κληροδότημα, κατά τα οριζόμενα στην υπ’αριθμ. 9116/2002 απόφαση του Εφετείου Αθηνών.     

Ακολούθως, η Σύγκλητος της Ακαδημίας Αθηνών στις από 19.03.2019 και 25.09.2019 συνεδριάσεις της αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας δημόσιας πρόσκλησης για την υποβολή τεκμηριωμένης πρότασης για ανοικοδόμηση του ως άνω αναφερόμενου οικοπέδου με το σύστημα της αντιπαροχής, σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους ειδικότερους όρους:

Ειδικότεροι όροι:

1) Τοπογραφικό διάγραμμα

  • Σύμφωνα με τη νεότερη καταμέτρηση του (Φεβρουάριος 2019) το οικόπεδο έχει επιφάνεια 1.524,24μ².
  • Είναι άρτιο κατά κανόνα και οικοδομήσιμο.
  • Όροι Δόμησης : Ε=300τ.μ,  Π=12μ ,  ΣΔ=1,40 ,  Κάλυψη=40%, Η=19,50μ
  • Χρήσεις γης : Γενική Κατοικία.

2) Εκτίμηση της αξίας του οικοπέδου

  • Η αγοραία αξία του ακινήτου στις 04.02.2019 εκτιμήθηκε στις 1.400.000€ (ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ).
  • Στην εκτίμηση γίνεται η παραδοχή της κατεδάφισης του παλαιωμένου κτίσματος.

3) Εκτίμηση του ποσοστού αντιπαροχής

  • Για την εκτίμηση του ποσοστού αντιπαροχής χρησιμοποιήθηκε η υπολειμματική μέθοδος με σενάριο βέλτιστης αξιοποίησης την ανέγερση σύγχρονου κτιρίου κατοικιών.
  • Το ποσοστό αντιπαροχής επαναπροσδιορίστηκε στο 40%.
  • Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για τον ορισμό της αντιπαροχής ως οικονομικό μέγεθος και επισημαίνεται ότι στην κατοχή του οικοπεδούχου (εν προκειμένω της Ακαδημίας Αθηνών) πρέπει να περιέλθουν ιδιοκτησίες συνολικής αξίας ίσης με το 30% της αξίας ανάπτυξης του συγκεκριμένου σεναρίου αξιοποίησης.

4) Αντικειμενική αξία οικοπέδου

  • Η αντικειμενική αξία του οικοπέδου υπολογίστηκε στα 1.288.958€ (ένα εκατομμύριο διακόσιες ογδόντα οχτώ χιλιάδες εννιακόσια πενήντα οχτώ ευρώ).

Οι προτάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν πλήρη αρχιτεκτονική μελέτη και ολοκληρωμένο προϋπολογισμό του έργου.   

Προτάσεις με τα πλήρη στοιχεία των ενδιαφερομένων, (όπως ονοματεπώνυμο/ επώνυμο εταιρείας, ιδιότητα, τηλέφωνο, διεύθυνση επικοινωνίας, ΑΦΜ κλπ) θα αποστέλλονται εντός τριών (3) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας (www.gspp.gr), στην ταχυδρομική διεύθυνση της Ακαδημίας Αθηνών. Επίσης, οι προτάσεις πρέπει να κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Αιόλου 72-Αθήνα-Τ.Κ. 10559).

 

Αθήνα 26 Σεπτεμβρίου  2019

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ

 

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΡΙΤΗ 7 ΙΑΝΟΥΡΙΟΥ 2020-ΩΡΑ 12 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

 Ημερομηνία: 
04/10/2019
Είδος Ανακοίνωσης: 
Δημοπρασίες