Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών σύμφωνα με απόφαση της από 29ης Ιουνίου 2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Ανάπτυξη και Αξιολόγηση νέου Τριδιάστατου Αλγόριθμου Ανακατασκευή Ιατρικής Εικόνας PET» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018 του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, με επιστημονικό υπεύθυνο τον ερευνητή κ. Γ. Καστή, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι: Μία (1) θέση με συγκεκριμένο αντικείμενο. 

Αντικείμενο ενασχόλησης:

α) Μετατροπή ενός αναλυτικού αλγόριθμου ανακατασκευή ιατρικής εικόνας PET σε κώδικα Matlab και C++,

β) Αξιολόγηση του αλγόριθμου σε σύγκριση με άλλους αλγόριθμους.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο ή δίπλωμα τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαθηματικών ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Φυσικής ή Φυσικών Επιστημών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου Ιδρύματος της αλλοδαπής.
  • Εμπειρία προγραμματισμού σε Matlab και C++. 

Επιθυμητά προσόντα

  • Εμπειρία με τις εφαρμογές GATE και STIR (Software for Tomographic Image Reconstruction).
  • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.

Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: 1η Οκτωβρίου 2018.

Διάρκεια: 12 μήνες.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην επισυναπτόμενη προκήρυξη.Αρχεία: 
AttachmentSize
PDF icon 7ΜΑΜ46Ψ8ΝΣ-ΛΑΠ.pdf313.13 KB


Ημερομηνία: 
03/07/2018
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις