Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου παραγωγής εκδόσεων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Συνοπτικού Διαγωνισμού Ανάδειξης Αναδόχου παραγωγής

 

Α. Του Τόμου Πόλεις και εξουσία στο ύστερο Βυζάντιο, 13ος-15ος αι. (επιστημονική επιμέλεια: Αν. Κοντογιαννοπούλου, Κέντρο Ερεύνης Μεσαιωνικού & Νέου Ελληνισμού - ΚΕΜΝΕ),

Β. Του Τόμου Kοινωνίες της υπαίθρου στην ελληνοβενετική Ανατολή, 13ος-15ος αι. (επιστημονική επιμέλεια: Κ. Ε. Λαμπρινός, Κέντρο Ερεύνης Μεσαιωνικού & Νέου Ελληνισμού - ΚΕΜΝΕ),

Γ. Του Τόμου Επετηρίδα τόμος 49ος έτους 2019, Κέντρο Ερεύνης Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου -  ΚΕΙΕΔ,

Δ. Του Τόμου «Αρχαίο δράμα και λαϊκή ηθική», Κέντρο Ερεύνης Ελληνικής & Λατινικής Γραμματείας - ΚΕΕΛΓ

                                                             

CPV22110000-4

 

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα και έντυπα.Ημερομηνία: 
21/09/2018
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις