Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου (κωδ. πρ. 200/905)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ σύμφωνα με απόφαση της από 10 Οκτωβρίου 2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Αντίστροφα Προβλήματα και Ιατρική Απεικόνιση» (κωδ. 200/905), που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018 του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Ακαδημαϊκό κ. Α. Φωκά, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:
 
Μία (1) θέση με συγκεκριμένο αντικείμενο.
 
Αντικείμενο ενασχόλησης:
α) Μετατροπή του αναλυτικού αλγόριθμου ανακατασκευής ιατρικής εικόνας SRT σε κώδικα C++ για το λογισμικό STIR,
β) Διεξαγωγή απαραίτητων δοκιμών για να συμπεριληφθεί ο SRT στην επόμενη έκδοση του STIR.
 
Η σύμβαση που θα υπογραφεί με την ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικό ποσό 2.000€ ευρώ μικτά. Η διάρκεια της σύμβασης είναι διάρκειας έξι (6) μηνών.
 
Περισσότερες πληρφορίες είναι διαθέσιμες στην επισυναπτόμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.


Ημερομηνία: 
20/10/2018
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις