Προκήρυξη Δημοσίου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση αποθηκευτικού χώρου για την κάλυψη των αποθηκευτικών αναγκών των Υπηρεσιών και των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών

Η Ακαδημία Αθηνών προκηρύσσει τη διενέργεια  δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση αποθηκευτικού χώρου για την κάλυψη των αποθηκευτικών αναγκών των Υπηρεσιών και των Ερευνητικών Κέντρων της, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ.  στο Γραφείο του Τμήματος Προμηθειών  της Ακαδημίας επί της οδού Σόλωνος 84 (2ος όροφος) με σφραγισμένες έγγραφες προσφορές, για τη μίσθωση αποθηκευτικού χώρου, επί πενταετία, επιφάνειας 500τ.μ. – 600τ.μ.

Ο προσφερόμενος αποθηκευτικός χώρος θα πρέπει να βρίσκεται, εντός των ορίων της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Αθηναίων, Περιστερίου, Αιγάλεω, Μοσχάτου – Ταύρου και Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Κριτήριο κατακύρωσης θα αποτελεί η οικονομικότερη προσφορά με ανώτατο μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των 815,00€ πλέον του ημίσεος του τέλους χαρτοσήμου από 1,8%.

Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητική επιστολή Τράπεζας ισχύος αορίστου χρόνου έως την παραλαβή του μισθίου, για ποσό ίσο με το εικοστό (1/20) του αιτουμένου ετησίου μισθώματος, ως εγγύηση ότι οι διαγωνιζόμενοι θα προσέλθουν στη σύνταξη του οικείου μισθωτηρίου συμβολαίου εντός της τασσομένης προθεσμίας και θα παραδώσουν το μίσθιο για χρήση στην Ακαδημία Αθηνών στην κατάσταση και στον χρόνο που ορίζεται στη προκήρυξη καθώς και από δήλωση των διαγωνιζομένων ότι έλαβαν γνώση των όρων της προκηρύξεως και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφυλάκτως, σύμφωνα με το άρθρο 29 Π.Δ. 715/1979.

Ο διαγωνισμός διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ Α΄/212/10.9.1979) «Περί τρόπου ενεργείας υπό των Ν.Π.Δ.Δ. προμηθειών, μισθώσεων κλπ.».

Ο εκμισθωτής βαρύνεται με τα έξοδα της δημοσιεύσεως της παρούσας στον Τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών της Ακαδημίας Αθηνών, Σόλωνος 84 (τηλ. 210-3664793, κ. Στ. Κοντοέ) τις εργάσιμες ημέρες & ώρες.Αρχεία: 


Ημερομηνία: 
17/05/2019
Διεύθυνση: 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών της Ακαδημίας Αθηνών, Σόλωνος 84, τηλ. 210-3664793, κ. Στ. Κοντοέ
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις