Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσεως ερευνητού Γ΄ βαθμίδος του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών

Προκηρύσσουμε

 

Την πλήρωση μίας (1) θέσεως Ερευνητού Γ΄ βαθμίδος του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας με γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσοφία του Πλάτωνος».

 

O ι  υποψήφιοι  πρέπει:

α) Nα είναι Έλληνες υπήκοοι ή πολίτες άλλου Kράτους - Mέλους της Eυρωπαϊκής Ένωσης.

β) Nα είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος

γ) Nα έχουν τουλάχιστον:

   Tα προσόντα της Γ΄ βαθμίδας, όπως αυτά καθορίζονται με τις διατάξεις της παρ.  2 του άρθρου 18 του Ν. 4310/2014 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 16 (παρ.2β) του Ν. 4386/2016: Τεκμηριωμένη ικανότητα σχεδιάζει και να εκτελεί έργα ή τμήματα έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να κατανέμει τμήματα ή φάσεις του έργου σε άλλους ερευνητές και να τους καθοδηγεί ή επιβλέπει. Επίσης απαιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένα.

δ) Oι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά τον χρόνο έκδοσης της υπουργικής απόφασης διορισμού τους. Mε υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του N.1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της υπουργικής απόφασης διορισμού τους.

Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγρ. 2 του άρθρου 2 του N. 2431/1996 (Φ.E.K. 175/1996 τευχ. A΄) “το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες Kράτους - Mέλους της Eυρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού ή πρόσληψης”.

ε) Nα μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

στ) Nα είναι υγιείς.

 

Επισυνάπτονται το πλήρες κείμενο της προκυρήξεως και το έντυπο αιτήσεως.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

 

Πληροφορίες:

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αρμόδια υπάλληλος: Γεωργία Αγγελοπούλου

gaggelop@academyofathens.gr

Τηλ. 210 3664738Ημερομηνία: 
03/10/2019
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις