Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου παραγωγής δύο τόμων

 

Η Ακαδημία Αθηνών έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/8.8.2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη Αναδόχου παραγωγής:

Α. του τόμου «Πρακτικά Ημερίδας για τα εκατό χρόνια από το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου» του Κέντρου Ερεύνης Ιστορίας Νεωτέρου Ελληνισμού – KEINE

Β. του τόμου  «Άθως και Πανσλαβισμός από το Αρχείο Αλεξάνδρου Λυκούργου» του Κέντρου Ερεύνης Ιστορίας Νεωτέρου Ελληνισμού – KEINE

με σφραγισμένες προσφορές.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά Τόμο αποκλειστικά βάσει τιμής.

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων εκατόν εξήντα εννέα ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (7.169,82) πλέον Φ.Π.Α. 6% και συνολικού ποσού ευρώ επτά χιλιάδων εξακοσίων (7.600,00) περιλαμβανομένου Φ.Π.Α 6%

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα και έντυπα.

CPV22110000-4Ημερομηνία: 
10/10/2019
Διεύθυνση: 
Πληροφορίες: κα Στ. Κοντοέ, Σόλωνος 84, Τηλ. 210-3664793, voula@academyofathens.gr
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις