Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή υποψηφιοτήτων προς σύναψη μίας (1) συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου με αντικείμενο: Παραγωγή εγχειριδίου και εκπαίδευση του ερευνητού αρχικού σταδίου του προγράμματος STARDUST-R

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ σύμφωνα με απόφαση της από 25 Οκτωβρίου 2019 Πράξης της Επιτροπής Ερευνών της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ”STARDUST Reloaded” (STARDUST-R, Grant Agreement number 813644, κωδ.:200/916) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος «Horizon 2020», με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Ευθυμιόπουλο Χρήστο, Ερευνητή Α’ του Κέντρου Ερευνών Αστρονομίας και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Ακαδημίας Αθηνών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Μία (1) θέση συνεργάτη με συγκεκριμένο αντικείμενο.

Αντικείμενο απασχόλησης:

Το αντικείμενο της απασχόλησης αφορά σε παραγωγή εγχειριδίου και εκπαίδευση του Ερευνητού Αρχικού Σταδίου (Early Stage Researcher) ο οποίος έχει προσληφθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του ανωτέρω έργου STARDUST-R στη χρήση ειδικού λογισμικού υπολογισμού κανονικών μορφών της θεωρίας διαταραχών με σκοπό την προσαρμογή του σε προβλήματα αστροδυναμικής. Επίσης στις ζητούμενες υπηρεσίες περιλαμβάνεται η γενικότερη υποστήριξη και εκπαίδευση του Ερευνητή Αρχικού Σταδίου (Early Stage Researcher) σε γνωστικά αντικείμενα που επεκτείνουν τις επιστημονικές του γνώσεις και συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της ερευνητικής σταδιοδρομίας του.

Αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο επισυναπτόμενο επίσημο έγγραφο της προσκλήσεως.

 

Ημερομηνία: 
01/11/2019
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις