Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης δύο ακινήτων

 

H AKAΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, Noμικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με έδρα την Αθήνα (Πανεπιστημίου 28, Τ.Κ. 10679)

 

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

Τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης:

1) του με αριθμό δώδεκα (12) διαμερίσματος του έκτου πάνω από το ισόγειο ορόφου,  επιφανείας  95,48 τ.μ. και μιας αποθήκης του υπογείου 2,00 τ.μ.,  με τιμή εκκινήσεως το ποσό των τετρακοσίων πενήντα (450,00 €) ευρώ μηνιαίως για χρήση επαγγελματικής στέγης και το ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400,00 €) μηνιαίως για χρήση κατοικίας

και

2) του με αριθμό δεκατρία (13) διαμερίσματος του έκτου πάνω από το ισόγειο ορόφου,  επιφανείας 55,79 τ.μ. και μιας αποθήκης του υπογείου, επιφανείας 2,00 τ.μ., με τιμή εκκινήσεως το ποσό των διακοσίων πενήντα (250,00 €) ευρώ μηνιαίως για χρήση επαγγελματικής στέγης και το ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00 €) μηνιαίως για χρήση κατοικίας.

Τα εν λόγω διαμερίσματα ευρίσκονται στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην επί της οδού Αριστοτέλους αριθ. 88 (Πλατεία Βικτωρίας) ευρισκόμενη πολυκατοικία.

Χρόνος διενέργειας : εντός 20ημέρου από τη δεύτερη δημοσίευση και συγκεκριμένα την 25η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ.

Τόπος διενέργειας : έδρα Ακαδημίας Αθηνών.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/79.

Πληροφορίες στα τηλ. 210- 3664 703 και 210-3664 780 και στον ιστότοπο της Ακαδημίας www.academyofathens.gr.

 

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της προκηρύξεως.

 Αρχεία: 


Ημερομηνία: 
07/01/2019
Είδος Ανακοίνωσης: 
Δημοπρασίες