Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντός για την υποβολή προσφορών με περιεχόμενο την Αναθεώρηση-Επέκταση των μελετών και τευχών δημοπράτησης μελέτης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

με περιεχόμενο την Αναθεώρηση-Επέκταση των μελετών και τευχών δημοπράτησης της μελέτης:

«ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΕΞΑΟΡΟΦΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΔΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ: α) ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 187 & 2ας ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ β) ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 189, ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Α. ΜΑΝΟΥΣΗ)».

 

Η Ακαδημία Αθηνών

έχοντας υπόψη:

  • Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει  
  • Τις διατάξεις των άρθρων 45 και 58 του ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185/τ.Α/10-09-2013) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν
  • Την από 27.01.2020 απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας με θέμα την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προκήρυξη ανοιχτής διαδικασίας Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών με περιεχόμενο την Αναθεώρηση-Επέκταση των μελετών και τευχών δημοπράτησης της μελέτης «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΕΞΑΟΡΟΦΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΔΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ: α) ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 187 & 2ας ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ β) ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 189, ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Α. ΜΑΝΟΥΣΗ)».

Δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών με περιεχόμενο την Αναθεώρηση-Επέκταση των μελετών και τευχών δημοπράτησης της μελέτης «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΕΞΑΟΡΟΦΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΔΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ: α) ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 187 & 2ας ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ β) ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 189, ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Α. ΜΑΝΟΥΣΗ)».

1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τα παρακάτω:
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΕΞΑΟΡΟΦΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΔΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ: α) ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 187 & 2ας ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ β) ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 189, ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Α. ΜΑΝΟΥΣΗ)».

Ο φάκελος υποβάλλεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier κατά το διάστημα από 16 Μαρτίου 2020 ημέρα Δευτέρα  έως και 30 Μαρτίου ημέρα Δευτέρα 29 Μαϊου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 2 το μεσημέρι, στην εξής διεύθυνση:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΓΑΡΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 28- Τ.Κ. 10679- ΑΘΗΝΑ

Υπ’ όψιν Γεωργίου Μαρίνου και κ. Γεωργίου Μικρού (τηλ. επικοινωνίας 210-3664780, 210-3664703).

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής η Ακαδημία Αθηνών ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο παραλαβής και την κατάσταση του φακέλου.

Για την εμπρόθεσμη υποβολή του φακέλου λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παράδοσης στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της Ακαδημίας Αθηνών (Πανεπιστημίου αριθ.28-Αθήνα)  και όχι η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου ή παραλαβής του φακέλου από το courier.

Ο κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μιας προσφοράς. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές-αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 

Προσοχή: Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών ως Παρασκευή 29 Μαΐου 2020, και ώρα 2 το μεσημέρι.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως.

 

 Αρχεία: 
ΑρχείοΜέγεθοςΗμερομηνία
PDF icon Το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως1.59 MB05/03/2020


Ημερομηνία: 
05/03/2020
Είδος Ανακοίνωσης: 
Δημοπρασίες