Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών

 

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, με σφραγισμένες έγγραφες προσφορές σε ευρώ, για την ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και συνοδευτικά βοηθητικά έγγραφα.Ημερομηνία: 
30/11/2017
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις