Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου (Κβαντικά Δυναμικά Συστήματα - Χάος και μέτρα σύμπλεξης)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ σύμφωνα με απόφαση της από 19ης Δεκεμβρίου 2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Κβαντικά Δυναμικά Συστήματα - Χάος και μέτρα σύμπλεξης» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2017 του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, με επιστημονικό υπεύθυνο τον ακαδημαϊκό κ. Γ. Κοντόπουλο, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι: 

Μία (1) θέση με συγκεκριμένο αντικείμενο.

Αντικείμενο ενασχόλησης: Η αξιοποίηση πορισμάτων προηγούμενων μελετών που διεξήχθησαν στο ΚΕΑΕΜ γύρω από το θέμα, προκειμένου να κατανοήσουμε τον ρόλο της κβαντικής σύμπλεξης στην κβαντομηχανική Bohm.

Η σύμβαση που θα υπογραφεί με την ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικό ποσό 3000€ ευρώ μικτά. Η διάρκεια της σύμβασης είναι διάρκειας τριών (3) μηνών.

Απαραίτητα προσόντα: 

  • Μεταπτυχιακές σπουδές με ειδίκευση στη Φυσική ή στα Μαθηματικά.

Επιθυμητά προσόντα

  • Εμπειρία στη μελέτη δυναμικών συστημάτων και ει δυνατόν εμπειρία στη μελέτη κβαντικών δυναμικών συστημάτων με έμφαση στη δυναμική Bohm.

Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: 1η Απριλίου 2018.

Διάρκεια: 3 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα παρουσιάζεται το ερευνητικό έργο του υποψηφίου (συμμετοχές σε έρευνες, οργάνωση και διεύθυνση ερευνών, κλπ), αναλυτικό υπόμνημα εργασιών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση τους θα βοηθήσει την επιτροπή επιλογής στη διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλότητα τους.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.Αρχεία: 


Ημερομηνία: 
02/03/2018
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις