Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού ανάδειξης Αναδόχου για την εκτύπωση του τόμου 93 (2018) των Πρακτικών της Ακαδημίας Αθηνών

Η Ακαδημία Αθηνών

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, με σφραγισμένες έγγραφες προσφορές σε ευρώ, για την ανάδειξη Αναδόχου για την εκτύπωση των Πρακτικών της Ακαδημίας Αθηνών του έτους 2018, τόμος 93 (τεύχη Α΄, Β΄ και Γ΄), σύμφωνα με τους ειδικούς όρους, που περιγράφονται στα επισυναπτόμενα αρχεία.Ημερομηνία: 
29/03/2018
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις