Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου (κωδ. 200/896)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών σύμφωνα με απόφαση της από 8.2.2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών της Ακαδημἰας Αθηνών, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Λεξικόν του Πρόκλου Β΄ τόμος» (κωδ. 200/896) που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018 του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον ακαδημαϊκό κ. Ε. Μουτσόπουλο προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Μία (1) θέση συνεργάτη με συγκεκριμένο αντικείμενο.

Η σύμβαση που θα υπογραφεί με την Ακαδημία Αθηνών/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικό ποσό 5.000.00 € μικτά. Το αντικείμενο ενασχολήσεως προσδιορίζεται η επιμέλεια εκδόσεως του 2ου τόμου του έργου «Λεξικόν του Πρόκλου Β΄ τόμος» (κωδ. 200/896). Ως επιθυμητός χρόνος ενάρξεως της Συμβάσεως προσδιορίζεται η ημέρα Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2018 και η διάρκεια της Συμβάσεως προσδιορίζεται στους έξι (6) Μήνες.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επισυναπτόμενο έγγραφο της προκήρυξης.Αρχεία: 


Ημερομηνία: 
02/05/2018
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις