Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας συμβάσεως Ιδιωτικού Δικαίου για την ανάθεση έργου «Εκφάνσεις του Καιρού και του Καιρικού στον φιλοσοφικό στοχασμό»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών σύμφωνα με απόφαση της από 3 Μαΐου 2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Εκφάνσεις του Καιρού και του Καιρικού στον φιλοσοφικό στοχασμό» (κωδ. 200/906), που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018 του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Ακαδημαϊκό κ. Ε. Μουτσόπουλο προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Δύο (2) θέσεις συνεργατών με συγκεκριμένο αντικείμενο.

Η σύμβαση που θα υπογραφεί με την Ακαδημία Αθηνών/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικό ποσό 1.000,00€ μικτά για εκάστη σύμβαση. Ως αντικείμενο ενασχολήσεως της πρώτης θέσεως προσδιορίζεται η συμμετοχή σε ομάδα εργασίας διά της εκπονήσεως μελέτης, που θα αφορά το ερευνητικό πρόγραμμα και η θεματολογία της θα προέρχεται από τη χορεία της ρητορικής θεωρίας και της πρακτικής εφαρμογής της στην εκπαίδευση. Ως επιθυμητός χρόνος ενάρξεως της συμβάσεως προσδιορίζεται ο μήνας Ιανουάριος του 2019 και η διάρκεια της συμβάσεως προσδιορίζεται στους έξι (6) μήνες. Ως αντικείμενο ενασχολήσεως της δευτέρας θέσεως προσδιορίζεται η μετά υπομνηματικού σχολίου μετάφραση στην αγγλική γλώσσα του έργου «Μουτσοπούλου, Ε., Φιλοσοφία της Καιρικότητος». Ως επιθυμητός χρόνος ενάρξεως της συμβάσεως προσδιορίζεται η ο μήνας Ιανουάριος του 2019 και η διάρκεια της συμβάσεως προσδιορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως.Ημερομηνία: 
20/11/2018
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις