Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού ανάδειξης Αναδόχου προμήθειας ελληνικών & ξενόγλωσσων μονογραφιών (βιβλίων) & εντύπων περιοδικών εκδόσεων για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης της Ακαδημίας Αθηνών έτους 2020

 

Η Ακαδημία Αθηνών έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/8.8.2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιηθείς ισχύει, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη Αναδόχου Προμήθειας Ελληνικών & ξενόγλωσσων Μονογραφιών (Βιβλίων) & εντύπων Περιοδικών Εκδόσεων για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης της Ακαδημίας Αθηνών έτους 2020, με σφραγισμένες προσφορές.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά τίτλο αποκλειστικά βάσει τιμής.

Αντικείμενο του διαγωνισμού: Η προμήθεια ελληνικών & ξενόγλωσσων Μονογραφιών (Βιβλίων) & εντύπων περιοδικών εκδόσεων για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης της Ακαδημίας Αθηνών έτους 2020.

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: Η αξία της υπό ανάθεση σύμβασης εκτιμάται από την Αναθέτουσα Αρχή στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 18.867,93 ευρώ, ΦΠΑ 1.132,07 ευρώ) για το σύνολο της προμήθειας η οποία θα παρασχεθεί και θα παραδοθεί στην Αναθέτουσα Αρχή, το αργότερο έως 30.11.2020. Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να είναι σε Ευρώ.

Τόπος διενέργειας - ημερομηνία: Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Διακήρυξη από 9-3-2020 μέχρι 23-3-2020 & ώρα 13.00 στη Βιβλιοθήκη του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών, Πανεπιστημίου 28,Τ.Κ.10679 Αθήνα.

Για πληροφορίες σχετικά με το αιτούμενο υλικό οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στη Διεύθυνση Βιβλιοθήκης της Ακαδημίας Αθηνών, Πανεπιστημίου 28, Τ.Κ. 10679 Αθήνα, κ. Ειρήνη Τσούρη, τηλ.: 210 3664790.

 

Επισυνάπτονται τα σχετικά κείμενα και έντυπα.

 

CPV22113000-5

 

Ανακοίνωση για την αποσφράγιση προσφορών για το Συνοπτικό Διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου προμήθειας ελληνικών και ξενόγλωσσων μονογραφιών

 

 

 Ημερομηνία: 
09/03/2020
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις