Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Ανάδειξης Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για το Συνοπτικό Διαγωνισμό Φύλαξης (Α.Π. 11930Α/2020)

Σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/115/9670/18.5.2020 (ΑΔΑ:ΨΩ4446ΜΤΛ6-ΠΡΧ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» και των σχετικών με αυτή εγκυκλίων, λαμβάνοντας υπόψη τη νέα εξέλιξη των πραγμάτων και ειδικότερα την προβλεπόμενη τήρηση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας, ενημερώνουμε τα ακόλουθα:            

Εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των υποψηφίων εταιρειών, σε συνδυασμό με τα λίγα τετραγωνικά μέτρα του χώρου όπου θα πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων εταιρειών (Γραφείο Τμήματος Προμηθειών), που δεν επαρκούν για την ταυτόχρονη παρουσία όλων των εκπροσώπων των εταιρειών και της Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού, γνωστοποιείται ότι η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί κανονικά σε ένα στάδιο την Πέμπτη 21.5.2020 και ώρα 11.00, παρουσία μόνο των τριών μελών της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, τηρουμένων των προβλεπομένων αποστάσεων ασφαλείας και των μέτρων ατομικής υγιεινής, λόγω των έκτακτων μέτρων που ελήφθησαν για την αποτροπή κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού.

Το δικαίωμα των υποψηφίων για γνώση του φακέλου των προσφορών των υποψηφίων, θα ικανοποιείται εκ των υστέρων, για όποιον το επιθυμεί, μόνο κατόπιν ραντεβού μετά από τηλεφωνική συνεννόηση με το Τμήμα Προμηθειών (τηλ. 210-3664793).


 

Η Ακαδημία Αθηνών έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό «για την ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών» με σφραγισμένες προσφορές.

Κριτήριο κατακύρωσης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Αντικείμενο του διαγωνισμού:
Η παροχή υπηρεσιών φύλαξης στο Μέγαρο της Ακαδημίας Αθηνών.

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη:
Η αξία της υπό ανάθεση σύμβασης εκτιμάται από την Αναθέτουσα Αρχή στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €), πλέον Φ.Π.Α. 24%, διάρκειας οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Η τιμή των προσφερόμενων υπηρεσιών αναγράφεται σε ευρώ με κρατήσεις και χωρίς ΦΠΑ.

Τόπος διενέργειας - ημερομηνία:
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω διακήρυξη από 7-5-2020 μέχρι 20-5-2020 & ώρα 13.00 στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών 2ος όροφος, Σόλωνος 84, Τ.Κ.10680 Αθήνα.

 

Επισυνάπτονται το πλήρες κείμενο της διακηρύξεως και τα σχετικά έντυπα.

 

Έχουν αναρτηθεί διευκρινίσεις σχετικά με υποβληθέντα ερωτήματα οι οποίες επισυνάπτονται παρακάτω.

Έχει αναρτηθεί διευκρίνιση σχετικά με την αποσφράγιση των προσφορών η οποία επισυνάπτεται παρακάτω.Ημερομηνία: 
07/05/2020
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις