Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού ανάδειξης Αναδόχου για την έκδοση διπλού τόμου της Επετηρίδος του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας (τόμοι 35 - 36, έτη 2014 -2019)

CPV22110000-4

Η Ακαδημία Αθηνών έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/8.8.2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη Αναδόχου για την έκδοση διπλού τόμου της Επετηρίδος του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας (τόμοι 35 - 36, έτη 2014 -2019), με σφραγισμένες προσφορές.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δἐκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00) πλέον Φ.Π.Α. 6% και συνολικού ποσού ευρώ δέκα χιλιάδων εξακοσίων (10.600,00) περιλαμβανομένου Φ.Π.Α 6%.

Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να είναι σε Ευρώ.

Τόπος διενέργειας - ημερομηνία: Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Διακήρυξη από 9.6.2020 μέχρι 23.6.2020 & ώρα 13.00 στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφἰας (ΚΕΕΛ) οδ. Ηπίτου 3, ΤΚ 10557 Αθήνα υπόψιν κ. Ευαγγ. Καραμανέ.

Το κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση www.academyofathens.gr

Προσφορές: Σε περίπτωση που είτε δεν υποβληθεί καμία προσφορά, είτε οι προσφορές που υποβληθούν κριθούν απαράδεκτες, το αρμόδιο για την αξιολόγηση των προσφορών όργανο, δύναται να εισηγηθεί την επανάληψη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους και τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν.4412/2016.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α) Φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή αλλοδαποί).

β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.

γ) Συνεταιρισμοί, και

δ) Ενώσεις προμηθευτών.

Απαραίτητη προϋπόθεση να μην εμπίπτουν στους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ.1 και 2 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016.

 

Η Πρόεδρος

ΑΝΝΑ ΜΠΕΝΑΚΗ - ΨΑΡΟΥΔΑ

Ακαδημαϊκός

 

Έχουν επισυναφθεί διευκρινίσεις σχετικά με όρους του διαγωνισμού

 

 Ημερομηνία: 
09/06/2020
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις