Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

«Ανάπτυξη αριθμητικών μοντέλων εποχικής πρόγνωσης για την εκτίμηση ατμοσφαιρικών δεικτών στον τομέα του τουρισμού»

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Ακαδημίας Αθηνών σύμφωνα με απόφαση της από XXX 2020 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «EuroGEOSS Showcases: Applications Powered by Europe-E-SHAPE» (κωδικός έργου 200/919) που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Χρήστο Ζερεφό, Ακαδημαϊκό, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Μία (1) θέση Συνεργάτη με συγκεκριμένο αντικείμενο.

Όροι συνεργασίας

Η σύμβαση που θα υπογραφεί με την Ακαδημία Αθηνών/Ε.Λ.Κ.Ε. θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικό κόστος πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ μικτά και περιλαμβάνει την αμοιβή του Συνεργάτη και όλες τις πιθανές νόμιμες κρατήσεις υπέρ ΕΦΚΑ εργοδότη καθώς και τον αναλογούντα στις περιπτώσεις αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας φόρο. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από 01/0 7 /2020 έως 31/ 08/ 2020 (δύο μήνες).

Αντικείμενο απασχόλησης:

Το αντικείμενο της απασχόλησης αφορά στην ανάπτυξη αριθμητικών ατμοσφαιρικών μοντέλων για την πρόγνωση εποχικών ατμοσφαιρικών παραμέτρων σε τοπικό επίπεδο. Οι προγνώσεις θα αφορούν βιοκλιματικούς δείκτες που σχετίζονται με τον τομέα του τουρισμού.

Απαραίτητα προσόντα

  • Πτυχίο Θετικών Επιστημών
  • Διδακτορικό στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες
  • Δεκαετής εμπειρία στην ανάπτυξη ατμοσφαιρικών μοντέλων
  • Γνώση προγραμματισμού σε γλώσσα FORTRAN σε περιβάλλον Linux
  • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα

  • Γνώση και εμπειρία ανάλυσης δεδομένων/ γνώση λογισμικών ανάλυσης δεδομένων/γνώσεις προγραμματισμού σε λογισμικά ανάλυσης δεδομένων
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις και συμμετοχή σε ερευνητικά έργα
  • Πιστοποιημένη Γνώση χειρισμού Η/Υ

 

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως.

 

 Αρχεία: 
AttachmentSizeDate
PDF icon Πλήρες κείμενο της προσκλήσεως246.84 KB23/06/2020


Ημερομηνία: 
23/06/2020
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις