Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου με αντικείμενο “Δημιουργία χωρο-χρονικών πεδίων αποκατάστασης παλαιοκλίματος ..."

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου με αντικείμενο

“Δημιουργία χωρο-χρονικών πεδίων αποκατάστασης παλαιοκλίματος με στόχο την κατανόηση μηχανισμών σημαντικών κλιματικών μεταβολών τα τελευταία 2.000 χρόνια στην Ελλάδα”

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ σύμφωνα με απόφαση της από 14/7/22020 Πράξης της Επιτροπής Ερευνών της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Εθνικό δίκτυο Έρευνας για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της» (κωδικός έργου 200/937) που χρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Χρήστο Ζερεφό, Ακαδημαϊκό, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Μία (1) θέση Συνεργάτη με συγκεκριμένο αντικείμενο.

Όροι συνεργασίας:

Η σύμβαση που θα υπογραφεί με την Ακαδημία Αθηνών/Ε.Λ.Κ.Ε. θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικό κόστος 20.000 ευρώ μικτά και περιλαμβάνει την αμοιβή του Συνεργάτη και όλες τις πιθανές νόμιμες κρατήσεις υπέρ ΕΦΚΑ εργοδότη καθώς και τον αναλογούντα στις περιπτώσεις αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας φόρο. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από 1 Οκτωβρίου 2020 έως 31 Οκτωβρίου 2021 (13 μήνες).

Αντικείμενο απασχόλησης:

Το αντικείμενο της απασχόλησης αφορά στη δημιουργία χωρο-χρονικών πεδίων αποκατάστασης παλαιοκλίματος, με στόχο την κατανόηση μηχανισμών σημαντικών κλιματικών μεταβολών τα τελευταία 2.000 χρόνια στην Ελλάδα.

Απαραίτητα προσόντα:

1. Πτυχίο στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες

2. Διδακτορικό στη Στατιστική

3. Δεκαετής ερευνητική εμπειρία στην χρήση μοντέλων Bayes, HPC, παράλληλο προγραμματισμό

4. Ερευνητική εμπειρία στην χρήση Markov Chain Monte Carlo, στην ανάλυση διαμήκων δεδομένων, στην στατιστική κατά Bayes, στην στατιστική συμπερασματολογία

Επιθυμητά προσόντα

1. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

2. Γνώση προγραμματισμού (R, Bash , Python, FORTRAN, C/C++, SQL, PHP, javascript, JSON)

3. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και συμμετοχή σε ερευνητικά έργα συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης

 

 

 

Επισυνάπτεται το επίσημο κείμενο της προσκλήσεως.

 

 

 

 

 

 

 Αρχεία: 


Ημερομηνία: 
30/07/2020
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις