Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου με αντικείμενο το συντονισμό και επίβλεψη έργου στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE (1)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Συντονισμός και επίβλεψη του έργου επιλογής δεικτών και διαμόρφωσης συστήματος παρακολούθησης της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στον Τομέα της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ σύμφωνα με απόφαση της από 21/8/2020 Πράξης της Επιτροπής Ερευνών της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - BOOSTING THE IMPLEMENTATION OF ADAPTATION POLICY ACROSS GREECE ΜΕ ΚΩΔ. LIFE-IP AdaptInGR - LIFE17 IPC/GR/000006» (κωδικός έργου 200/898) που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Χρήστο Ζερεφό, Ακαδημαϊκό, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Μία (1) θέση Συνεργάτη με συγκεκριμένο αντικείμενο.

Όροι συνεργασίας:
Η σύμβαση που θα υπογραφεί με την Ακαδημία Αθηνών/Ε.Λ.Κ.Ε. θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικό κόστος 5000 ευρώ μικτά και περιλαμβάνει την αμοιβή του Συνεργάτη και όλες τις πιθανές νόμιμες κρατήσεις υπέρ ΕΦΚΑ εργοδότη καθώς και τον αναλογούντα στις περιπτώσεις αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας φόρο. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από 15 Σεπτεμβρίου 2020 έως 15 Μαρτίου 2021 (6 μήνες).

Αντικείμενο απασχόλησης:
Το αντικείμενο της απασχόλησης αφορά τον συντονισμό και την επίβλεψη όσον αφορά την επιλογή των δεικτών, καθώς και τη διαμόρφωση του συστήματος παρακολούθησης της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στον τομέα της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων.

Απαραίτητα προσόντα:
1. Πτυχίο στις Θετικές ή τις Περιβαλλοντικές Επιστήμες
2. Διδακτορικό στις Βιολογικές Επιστήμες
3. Υπερδεκαετής ερευνητική εμπειρία σε θέματα βιοποικιλότητας και οικολογίας των Μεσογειακών
οικοσυστημάτων

Επιθυμητά προσόντα
4. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
5. Επιστημονική επίβλεψη και συντονισμός σε συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης
θέσης ερευνητικά έργα.
6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα τεκμηριώνονται τα ανωτέρω προσόντα καθώς και οποιοδήποτε άλλο LIFE-IP AdaptInGR – LIFE17 IPC/GR/000006 στοιχείο που κατά την κρίση τους θα βοηθήσει την επιτροπή επιλογής στη διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλότητά τους.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως.

 Αρχεία: 
ΑρχείοΜέγεθοςΗμερομηνία
PDF icon Το πλήρες κείμενο της προκηρύξεως761.17 KB24/08/2020


Ημερομηνία: 
24/08/2020
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις