Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου (Μεταγραφέας ΚΕΕΛ)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ σύμφωνα με απόφαση της από 14 Ιουλίου 2020 Πράξης της Επιτροπής Ερευνών της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Ιστορικές ηχογραφήσεις δημοτικών τραγουδιών για το 1821 από το αρχείο του ΚΕΕΛ. Τεχνική επεξεργασία και προετοιμασία έκδοσής τους» (κωδ. 200/956) που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2020 του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, με επιστημονικό υπεύθυνο τον ερευνητή του ΚΕΕΛ Ιωάννη Πλεμμένο, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Μία (1) θέση «Μεταγραφέα μουσικών ηχογραφημάτων», με συγκεκριμένο αντικείμενο την ηλεκτρονική μεταφορά παραδοσιακών μελωδιών (στο πεντάγραμμο) με τη χρήση ειδικού μουσικού λογισμικού, την τεχνική επεξεργασία των παλαιών ηχογραφήσεων στην ψηφιακή τους μορφή (αποθορυβοποίηση κ.λ.π.) και την αποτύπωσή τους σε δίσκους ακτίνας.

Αντικείμενο ενασχόλησης:

Η σύμβαση που θα υπογραφεί με την ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικό ποσό 2.352,94€ ευρώ μικτά. Ως επιθυμητός χρόνος ενάρξεως της Συμβάσεως προσδιορίζεται η 1/10/2020 και η διάρκεια της Συμβάσεως ορίζεται στους τέσσερις μήνες.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Εργασιακή εμπειρία στη μεταφορά μουσικής παρτιτούρας παραδοσιακών μελωδιών σε ηλεκτρονική μορφή
  • Γνώση στη μετατροπή ηχητικής μουσικής εγγραφής σε μουσική σημειογραφία (κυρίως στο πεντάγραμμο)
  • Γνώση μουσικού λογισμικού (μουσικά προγράμματα Finale, Sibelius κλπ.)

Επιθυμητά προσόντα

  • Εργασιακή εμπειρία στην ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση ηχητικού υλικού (κυρίως δημοτικών ασμάτων)
  • Γνώση παραδοσιακής μουσικής ή παραδοσιακού μουσικού οργάνου (τίτλοι σπουδών ή επαγγελματική εμπειρία)
  • Εργασιακή εμπειρία στην κατάρτιση δελτίων ή καταλόγων δημοτικών ασμάτων.

Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: 1 Οκτωβρίου 2020.

Διάρκεια: έως 4 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα παρουσιάζεται το έργο εκάστου υποψηφίου (σύμφωνα με τις αναφερόμενες παραμέτρους στην ακόλουθη «Βαθμολογία Κριτηρίων Θέσης»), καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση τους θα βοηθήσει την επιτροπή επιλογής στη διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλότητα τους.

 

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως.

 Αρχεία: 
ΑρχείοΜέγεθοςΗμερομηνία
PDF icon Το επίσημο κείμενο της προσκλήσεως642.55 KB03/09/2020


Ημερομηνία: 
03/09/2020
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις