Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου με αντικείμενο: Συντονισμός, διαχείριση και υλοποίηση διαγωνισμού

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου με αντικείμενο: Συντονισμός, διαχείριση και υλοποίηση του διαγωνισμού Stardust Challenge για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου STARDUST-R

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ σύμφωνα με απόφαση της από 30/10/2020 309 Πράξης της Επιτροπής Ερευνών της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ”STARDUST Reloaded” (STARDUST-R, Grant Agreement number 813644, κωδ.:200/916) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος «Horizon 2020» προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Μία (1) θέση Συνεργάτη με συγκεκριμένο αντικείμενο.

Όροι συνεργασίας:

Η σύμβαση που θα υπογραφεί με την Ακαδημία Αθηνών/Ε.Λ.Κ.Ε. θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικό κόστος 4.000,00 ευρώ μικτά και περιλαμβάνει την αμοιβή του Συνεργάτη και όλες τις πιθανές νόμιμες κρατήσεις υπέρ ΕΦΚΑ εργοδότη (αν υπάρχουν) καθώς και τον αναλογούντα στις περιπτώσεις αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας φόρο. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από 1/1/2021 έως 30/5/2021 (πέντε μήνες).

Αντικείμενο απασχόλησης:

Το αντικείμενο της απασχόλησης αφορά στον συντονισμό, προγραμματισμό, διαχείριση, επίβλεψη και υλοποίηση όλων των απαραίτητων διαδικασιών, επικοινωνιών και δράσεων με στόχο την προετοιμασία και πραγματοποίηση του διαγωνισμού StarDust Challenge για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές από διάφορες χώρες του κόσμου. Το αντικείμενο του διαγωνισμού θα είναι η παρουσίαση εκ μέρους των συμμετεχόντων λύσεων για συγκεκριμένα προβλήματα που άπτονται του ερευνητικού πεδίου του ερευνητικού έργου STARDUST Reloaded (STARDUST-R, Grant Agreement number 813644, κωδ.:200/916). Οι ακριβείς προδιαγραφές, προϋποθέσεις και απαιτήσεις για τη διοργάνωση του διαγωνισμού θα παρασχεθούν από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου εκ μέρους της Ακαδημίας Αθηνών και προκύπτουν από τις συμβασιακές υποχρεώσεις της Ακαδημίας Αθηνών στο πλαίσιο του ανωτέρω ερευνητικού έργου.

 

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως.

 

 Αρχεία: 


Ημερομηνία: 
19/11/2020
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις