ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Σύγκριση λιθογραφιών με φωτογραφίες επίγειες ή δορυφορικά σχετικά με τα μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Περιφέρεια Πελοποννήσου στο παρελθόν και σήμερα

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Σύγκριση λιθογραφιών με φωτογραφίες επίγειες ή δορυφορικά σχετικά με τα μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Περιφέρεια Πελοποννήσου στο παρελθόν και σήμερα

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ σύμφωνα με απόφαση της από 18-3-2021 Πράξης της Επιτροπής Ερευνών της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Εκπόνηση περιφερειακού σχεδίου για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Περιφέρεια Πελοποννήσου” (κωδ. 200/899) που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014 - 2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Χρήστο Ζερεφό, Ακαδημαϊκό, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Μία (1) θέση Συνεργάτη με συγκεκριμένο αντικείμενο.

Όροι συνεργασίας: Η σύμβαση που θα υπογραφεί με την Ακαδημία Αθηνών/Ε.Λ.Κ.Ε. θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικό κόστος 8.100 ευρώ πλέον ΦΠΑ και περιλαμβάνει την αμοιβή του Συνεργάτη και όλες τις πιθανές νόμιμες κρατήσεις υπέρ ΕΦΚΑ εργοδότη καθώς και τον αναλογούντα στις περιπτώσεις αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας φόρο. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στους έξι μήνες.

Αντικείμενο απασχόλησης: Το αντικείμενο της απασχόλησης αφορά στη σύγκριση λιθογραφιών με φωτογραφίες επίγειες ή δορυφορικά σχετικά με τα μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Περιφέρεια Πελοποννήσου στο παρελθόν και σήμερα.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ Θετικών Επιστημών με κατεύθυνση το Περιβάλλον
  • Μεταπτυχιακό Τίτλο στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες με έμφαση στις επιπτώσεις στην υγεία
  • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
  • Καλή γνώση γαλλικής γλώσσας
  • Πιστοποιημένη Γνώση χειρισμού Η/Υ

Επιθυμητά προσόντα:

  • Συμμετοχή σε τουλάχιστον ένα ερευνητικό πρόγραμμα σχετικά με την κλιματική αλλαγή
  • Εμπειρία στη βαθμονόμηση αναλυτών αερίων ρύπων και στην ανάλυση δεδομένων ατμοσφαιρικής ρύπανσης
  • Γνώσεις GIS
  • Τουλάχιστον μία επιστημονική δημοσίευση σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση
  • Παρουσίαση -Συμμετοχή σε επιστημονικό συνέδριο σχετικό με την κλιματική αλλαγή

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα τεκμηριώνονται τα ανωτέρω προσόντα καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση τους θα βοηθήσει την επιτροπή επιλογής στη διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλότητά τους.

Το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως είναι διαθέσιμο εδώ.

 

 

Ημερομηνία: 
24/03/2021
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις