ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Ποσοτικοποίηση αξιόπιστων ραδιομικών χαρακτηριστικών σε προ-κλινικό επίπεδο από εικόνες τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων (PET) ποντικιών με καρκίνο γλοιοβλαστώματος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ σύμφωνα με απόφαση της από 02-08-2021 Πράξης της Επιτροπής Ερευνών της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Ραδιο-γονιδιωματική ανάλυση για την αξιολόγηση του θεραπευτικού δυναμικού μιας νέας τεχνικής βραχυθεραπείας που βασίζεται σε νανοσωματίδια» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2021 του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, με επιστημονικό υπεύθυνο τον ερευνητή κ. Ν. Δικαίο, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Μία (1) θέση με συγκεκριμένο αντικείμενο.

Αντικείμενο ενασχόλησης: Ποσοτικοποίηση αξιόπιστων ραδιομικών χαρακτηριστικών σε προ-κλινικό επίπεδο από εικόνες τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων (PET) ποντικιών με καρκίνο γλοιοβλαστώματος.

Η σύμβαση που θα υπογραφεί με την ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικό ποσό 8.000€ ευρώ μικτά. Η διάρκεια της σύμβασης είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών.

Το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως είναι διαθέσιμο εδώ

 

 

Ημερομηνία: 
23/08/2021
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις