Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου με αντικείμενο "Ζητήματα εφαρμογής διεθνούς δικαίου για την πανδημία του Covid-19, η παγκόσμια διακυβέρνηση στην Ελλάδα"

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 327 Πράξη της Επιτροπής Ερευνών της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ της 17ης/9/2021 στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Η πανδημία του Covid-19, η παγκόσμια υγειονομική διακυβέρνηση στην Ελλάδα» (200/981) που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2021 του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΣΑΕ 046), με επιστημονικό υπεύθυνο τον Ακαδημαϊκό κ. Ε. Ρούκουνα,, προτίθεται  να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι: Μία (1) θέση  νέου επιστημονικού συνεργάτη με συγκεκριμένο  αντικείμενο: Ζητήματα εφαρμογής διεθνούς δικαίου για την πανδημία του Covid-19, η παγκόσμια διακυβέρνηση στην Ελλάδα. 

Αντικείμενο ενασχόλησης:

Η σύμβαση που θα υπογραφεί με την ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικό ποσό 5.000,00  ευρώ μικτά.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στο δημόσιο διεθνές δίκαιο

Επιθυμητά προσόντα

  • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
  • Άριστη γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας
  • Αποδεδειγμένη άριστη γνώση γενικών αρχών διεθνούς δικαίου, διεθνών συνθηκών, διεθνών οργανισμών, διεθνούς συνεργασίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου:  01/11/2021 – 31/10/2022.  

Διάρκεια:  12 μήνες

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα παρουσιάζεται το έργο του υποψηφίου (συμμετοχές σε έρευνες, οργάνωση και διεύθυνση ερευνών, διδασκαλία, επαγγελματική εμπειρία κλπ),  αναλυτικό υπόμνημα εργασιών ή δημοσιεύσεων  καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση τους θα βοηθήσει την επιτροπή επιλογής στη διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλότητά τους. Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με την προσκόμιση -κατά την πρόσληψη- των απαραίτητων τίτλων σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως είναι διαθέσιμο εδώ.

 

 

Ημερομηνία: 
04/10/2021
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις