Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου με αντικείμενο «Εποπτεία της εκπαίδευσης 3 Ινδών φοιτητών σε θέματα αγροκλιματικών δεικτών και της μεταβολής τους κατά την εξελισσόμενη ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή»

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εποπτεία της εκπαίδευσης 3 Ινδών φοιτητών σε θέματα αγροκλιματικών δεικτών και της μεταβολής τους κατά την εξελισσόμενη ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή.

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «AdaptNET: Strengthening education, research and innovation for climate smart crops in India» (Κωδικός Έργου 200/918) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Χρήστο Ζερεφό, Ακαδημαϊκό, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Μία (1) θέση Συνεργάτη με συγκεκριμένο αντικείμενο.

Όροι συνεργασίας:

Η σύμβαση που θα υπογραφεί με την Ακαδημία Αθηνών/Ε.Λ.Κ.Ε. θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικό κόστος έως 4110,00 ευρώ μικτά και περιλαμβάνει την αμοιβή του Συνεργάτη και όλες τις πιθανές νόμιμες κρατήσεις υπέρ ΕΦΚΑ εργοδότη καθώς και τον αναλογούντα στις περιπτώσεις αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας φόρο. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από 1/07/2022 έως 12/08/2022 (30 διδακτικές μέρες).

 

Αντικείμενο απασχόλησης:

Το αντικείμενο της απασχόλησης αφορά στην εκπαίδευση 3 Ινδών φοιτητών σε αγροκλιματικά θέματα και στην υποβάθμιση των εδαφών κατά την εξελισσόμενη ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή.

 

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο Γεωπονικών Επιστημών
  • Μεταπτυχιακό Τίτλο στις Γεωπονικές Επιστήμες
  • Διδακτορικό δίπλωμα στις Γεωπονικές Επιστήμες
  • Επταετής ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο της υποβάθμισης των εδαφών κατά την εξελισσόμενη ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή και την αγροκλιματολογία. 

 

Επιθυμητά προσόντα

  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις και συμμετοχή σε ερευνητικά έργα συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης
  • Διδακτική εμπειρία συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Γνώση ανάλυσης δεδομένων/ γνώση λογισμικών ανάλυσης δεδομένων/ γνώσεις GIS

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα τεκμηριώνονται τα ανωτέρω προσόντα καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση τους θα βοηθήσει την επιτροπή επιλογής στη διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλότητά τους.

 

Το επίσημο πλήρες κείμενο της προσκλήσεως είναι διαθέσιμο εδώ.

 

Υποβολή φακέλων κατά το διάστημα από 15/06/2022 έως και 29/06/2022

 

 

Ημερομηνία: 
15/06/2022
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις