Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη συμβάσεως για την ανάθεση έργου με αντικείμενο: Εκπαίδευση 3 Ινδών φοιτητών σε θέματα αγροκλιματικών δεικτών και της μεταβολής τους κατά την εξελισσόμενη ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας (1) συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου με αντικείμενο:  Εποπτεία της Εκπαίδευσης 3 Ινδών φοιτητών σε θέματα αγροκλιματικών δεικτών και της μεταβολής τους κατά την εξελισσόμενη ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή

 

Τίτλος Έργου: «AdaptNET: Strengthening education, research and innovation for climate smart crops in India»

(κωδικός έργου 200/918)

 

Υπεύθυνος Έργου: Χρήστος Σ. Ζερεφός, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, Ακαδημαϊκός.

Χρηματοδότηση Έργου: Ευρωπαϊκή Ένωση

 

Σχετικά με την υπ. ἀριθμ. ΕΕ484 Πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Ερευνητικού Προγράμματος 200/918 ανακοινώνεται ότι εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών η ανάθεση του έργου ως εξής:

  • στον/στην υποψήφιο/α συνεργάτη/συνεργάτιδα με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης EE 531/29-6-2022

 

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσης.

 

 

 

 

Ημερομηνία: 
08/07/2022
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις