Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Απευθείας Ανάθεση Παροχής υπηρεσιών Συμβούλου υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου «Καινοτόμες δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης του Πολιτιστικού και Επιστημονικού αποθέματος της Ακαδημίας Αθηνών»

 

«Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Απευθείας Ανάθεση Υπηρεσιών «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου υποστήριξης για την παρακολούθηση και υποστήριξη της υλοποίησης του έργου» της πράξης με τίτλο  «Καινοτόμες δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης του Πολιτιστικού και Επιστημονικού αποθέματος της Ακαδημίας Αθηνών», συνολικού προϋπολογισμού 823.769,24€, του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων Εσωτερικών στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στα πλαίσια της πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 1591- 9/3/2021 Πρόσκληση 118 - Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3589, έκδοση 3η, με τίτλο "Δημιουργία, ανάδειξη και αξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος", του άξονα προτεραιότητας "Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης", ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ.

 

Ο  ΕΛΚΕ της Ακαδημίας Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου υποστήριξης για την παρακολούθηση και υποστήριξη της υλοποίησης του έργου», της πράξης με τίτλο  «Καινοτόμες δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης του Πολιτιστικού και Επιστημονικού αποθέματος της Ακαδημίας Αθηνών» του ΕΠΑΝΕΚ, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Η δέσμευση πίστωσης έγινε με την ΑΔΑ: 929Ω46Ψ8ΝΣ-ΟΧΜ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και σας προσκαλεί να καταθέσετε την προσφορά σας μέχρι την Παρασκευή  29.07.2022 και ώρα 12:00 μ.μ. , όπου θα ακολουθήσει το άνοιγμα αυτών στα γραφεία της έδρας του ΕΛΚΕ που βρίσκεται στον Πανεπιστημίου 28, Αθήνα.  

 

Το παραδοτέο του Αναδόχου θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:

  • Τεύχη δημοπράτησης υποέργου 1
  • Εκθέσεις υλοποίησης του έργου ανά εξάμηνο
  • Υπηρεσίες υποστήριξης της Αναθέτουσας Αρχής στην υλοποίηση του έργου

 

Το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως είναι διαθέσιμο εδώ.

 

Επισυνάπτονται η Τεχνική Περιγραφή και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.

 

 Αρχεία: 
AttachmentSizeDate
File Τεχνική Περιγραφή28.78 KB25/07/2022
File Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς20.66 KB25/07/2022


Ημερομηνία: 
25/07/2022
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις