Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του έργου «Κλεάνθους Αποσπάσματα, Μετάφραση και Φιλοσοφικός Σχολιασμός» (200/993)

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας (1) συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου με αντικείμενο : Υφολογική ομογενοποίηση, έλεγχος των μεταφράσεων των αρχαίων ελληνικών και λατινικών αποσπασμάτων, έλεγχος των εκδόσεων των πηγών και φιλολογικός έλεγχος των σχολίων.

 

Τίτλος Έργου: «Κλεάνθους Αποσπάσματα, Μετάφραση και Φιλοσοφικός Σχολιασμός» (κωδικός έργου 200/993)

 

Υπεύθυνος Έργου: Μαρία Πρωτοπαπά-Μαρνέλη, Ερευνήτρια Α’και Διευθύνουσα του ΚΕΕΦ της Ακαδημίας Αθηνών

Χρηματοδότηση Έργου: ΠΔΕ 2021

 

Σχετικά με την υπἀριθμ. ΕΕ411/31-5-22 Πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Ερευνητικού Προγράμματος 200/993 ανακοινώνεται ότι εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών η ανάθεση του έργου ως εξής:

  • στον/στην υποψήφιο/α συνεργάτη/συνεργάτιδα με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης EE 446/7-6-2022

 

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσης.

 

 

Ημερομηνία: 
12/09/2022
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις