ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΙΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προσδιορισμός των αγρο-μετεωρολογικών παραμέτρων για την περιοχή της Μεσσηνίας με έμφαση στην καλλιέργεια των ελαιόδεντρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προσδιορισμός των αγρο-μετεωρολογικών παραμέτρων για την περιοχή της Μεσσηνίας με έμφαση στην καλλιέργεια των ελαιόδεντρων

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Sustainable Approaches to Land and water Management in Mediterranean Drylands (SALAM-MED» (κωδικός έργου 200/997) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με επιστημονικό υπεύθυνο τον Ερευνητή Γ΄ Σταύρο Σολωμό, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

 

Μία (1) θέση Συνεργάτη με συγκεκριμένο αντικείμενο.

Όροι συνεργασίας:

Η σύμβαση που θα υπογραφεί με την Ακαδημία Αθηνών/Ε.Λ.Κ.Ε. θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικό κόστος 4.500,00 ευρώ μικτά και περιλαμβάνει την αμοιβή του Συνεργάτη και όλες τις πιθανές νόμιμες κρατήσεις υπέρ ΕΦΚΑ εργοδότη καθώς και τον αναλογούντα στις περιπτώσεις αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας φόρο. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από 01/11/2022 έως 31/01/2023 (3 μήνες).

 

Αντικείμενο απασχόλησης:

Το αντικείμενο της απασχόλησης αφορά στον προσδιορισμό των αγρο-μετεωρολογικών παραμέτρων για την περιοχή της Μεσσηνίας, με έμφαση στην καλλιέργεια των ελαιόδεντρων. Ειδικότερα αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων εδαφικής κάλυψης για την προσαρμογή της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή, τη μελέτη των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα, τις ιδιότητες του εδάφους και των αγρο-οικολογικών δεικτών που σχετίζονται με την  διαχείριση και τη γονιμότητα του εδάφους.

 

Απαραίτητα προσόντα:

  1. Πτυχίο Γεωπονικής
  2. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.

 

Επιθυμητά προσόντα

  1. Άριστη γνώση της περιοχής καθώς και των καλλιεργητικών πρακτικών που εφαρμόζονται στην ελαιοκαλλιέργεια στην περιοχή της Μεσσηνίας με δυνατότητα εργασίας στο πεδίο σε ημερήσια ή/ και εβδομαδιαία βάση, σύμφωνα με τις ανάγκες του προγράμματος.
  2. Άριστη γνώση προγραμμάτων χαρτογράφησης (π.χ. QGIS), γνώση και εμπειρία ανάλυσης επιστημονικών δεδομένων σχετικά με το αντικείμενο του έργου.
  3. Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή/και συμμετοχή σε ερευνητικά έργα σχετικά με το αντικείμενο απασχόλησης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα τεκμηριώνονται τα ανωτέρω προσόντα καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση τους θα βοηθήσει την επιτροπή επιλογής στη διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλότητά τους.

Ο φάκελος υποβάλλεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier κατά το διάστημα από 15/09/2022 έως και 29/09/2022 ημέρα Πέμπτη, στην εξής διεύθυνση:

 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ  ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 28 (ΜΕΓΑΡΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ)  T.K. 10679

Αθήνα

Υπ’όψη κ. Γεωργίας Αγγελοπούλου

 

Στον φάκελο πρέπει να υπάρχει η ένδειξη «Για το ερευνητικό έργο: «Sustainable Approaches to Land and water Management in Mediterranean Drylands (SALAM-MED»  (Τηλ. Επικοινωνίας: 210-8832048).

 

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο παραλαβής και την κατάσταση του φακέλου.

 

Για την εμπρόθεσμη υποβολή του φακέλου λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παράδοσης στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Ακαδημίας Αθηνών και όχι η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου ή παραλαβής του φακέλου από το courier.

 

Το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως είναι διαθέσιμο εδώ.Αρχεία: 
AttachmentSizeDate
PDF icon Πρόσκληση SALAM-MED_4_ΣΣ.pdf304.55 KB15/09/2022


Ημερομηνία: 
15/09/2022
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις