Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας (1) συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας (1) συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου με αντικείμενο : «Tον προσδιορισμό των αγρο-μετεωρολογικών παραμέτρων για την περιοχή της Μεσσηνίας, με έμφαση στην καλλιέργεια των ελαιόδεντρων. Ειδικότερα αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων εδαφικής κάλυψης για την προσαρμογή της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή, τη μελέτη των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα, τις ιδιότητες του εδάφους και των αγρο-οικολογικών δεικτών που σχετίζονται με την διαχείριση και τη γονιμότητα του εδάφους».

 

Τίτλος Έργου: Approaches to Land and water Management in Mediterranean Drylands (SALAM-MED)

Κωδικός Έργου: 200/997

Υπεύθυνος Έργου: Σταύρος Σολωμός, Ερευνητής Γ΄

Χρηματοδότηση Έργου: EU PRIMA programme (Horizon 2020)

 

Σχετικά με την υπἀριθμ. ΕΕ744/14-9-22 Πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Ερευνητικού Προγράμματος 200/997 ανακοινώνεται ότι εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών η ανάθεση του έργου ως εξής:

  • στον/στην υποψήφιο/α συνεργάτη/συνεργάτιδα με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης EE 761/19-9-2022

 

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσης.

 Αρχεία: 


Ημερομηνία: 
14/11/2022
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις