ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Mineralogy of Dust Emissions and impacts on Environment and Health» (κωδικός έργου 200/964)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ  στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Mineralogy of Dust Emissions and impacts on Environment and Health» (κωδικός έργου 200/964) που χρηματοδοτείται από τo Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Δρ. Σταύρο Σολωμό, Ερευνητή Γ΄, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

 

Μία (1) θέση Συνεργάτη με συγκεκριμένο αντικείμενο.

 

Όροι συνεργασίας:

Η σύμβαση που θα υπογραφεί με την Ακαδημία Αθηνών/Ε.Λ.Κ.Ε. θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του Οδηγού Διαχείρισης και Υλοποίησης Ερευνητικών Έργων του ΕΛΙΔΕΚ, με συνολικό κόστος 16.200 ευρώ μικτά και περιλαμβάνει την αμοιβή του Συνεργάτη και όλες τις πιθανές νόμιμες κρατήσεις υπέρ ΕΦΚΑ εργοδότη.   Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από 1/4/2023 έως 31/12/2023 (9 μήνες).

 

Αντικείμενο απασχόλησης:

Το αντικείμενο της απασχόλησης αφορά στην ανάπτυξη ατμοσφαιρικών μοντέλων για τον υπολογισμό του κύκλου ζωής της ερημικής σκόνης στην ατμόσφαιρα. Συγκεκριμένα θα αναπτυχθούν αριθμητικά μοντέλα για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των πηγών της σκόνης και της ορυκτολογικής σύστασης των αιωρούμενων σωματιδίων με τη σύζευξη δεδομένων δορυφορικής τηλεπισκόπησης. Θα μελετηθεί η μεταφορά και η εναπόθεση των σωματιδίων καθώς και η επίδραση τους στην διάδοση της ακτινοβολίας, στο σχηματισμό των νεφών, στις βιοχημικές διεργασίες των ωκεανών και στην ανθρώπινη υγεία.

 

Επισυνάπτεται η αναλυτική πρόσκληση.

 Αρχεία: 
AttachmentSizeDate
PDF icon MEGDETH ΨΗΞΡ46Ψ8ΝΣ-ΧΒΖ.pdf260.33 KB09/03/2023


Ημερομηνία: 
09/03/2023
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις