Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου με αντικείμενο «Εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους υδατικούς πόρους» στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου με αντικείμενο  : «Εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους υδατικούς πόρους», στο πλαίσιο του έργου

 «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα-Boosting the Implementation of Adaptation Policy Across Greece , LIFE-IP AdaptinGR-LIFE17 IPC/GR/00006»

(κωδικός έργου 200/898)

 

Υπεύθυνος Έργου: Χρήστος Σ. Ζερεφός, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, Ακαδημαϊκός.

Χρηματοδότηση Έργου: Ευρωπαϊκή Ένωση

 

Σχετικά με την υπ’αριθμ. ΕΕ 407/02.06.2023 Πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Ερευνητικού Προγράμματος 200/998 ανακοινώνεται ότι εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών η ανάθεση του έργου ως εξής:

  • στον/στην υποψήφιο/α συνεργάτη/συνεργάτιδα με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης EE 442/19-6-23

 

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσης.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΡΙΜΙΖΗΣ

 

Ημερομηνία: 
12/07/2023
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις