Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Ε.Π. ΥΔΡΙΑ 2023

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για την σύναψη μιας (1) συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου με αντικείμενο: 

«Επιστημονικός Συντονισμός, συμμετοχή στην συγγραφή και δημοσίευση επιστ. Άρθρων στο πλαίσιο του Ερευνητικού προγράμματος ΥΔΡΙΑ 2023-Διαχρονική παρακολούθηση και ανάλυση δεδομένων».  

 

Τίτλος Έργου: «ΥΔΡΙΑ 2023-Διαχρονική παρακολούθηση και ανάλυση δεδομένων»            

Κωδικός Έργου: 200/1003

Υπεύθυνος Έργου: Αντωνία Τριχοπούλου, Ακαδημαϊκός

Χρηματοδότηση Έργου: Δωρεά Ιδιώτη

 

Σχετικά με την υπ’αριθμ. ΕΕ 460/26.06.2023 Πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Ερευνητικού Προγράμματος 200/1003 ανακοινώνεται ότι εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών η ανάθεση του έργου ως εξής:

  • στον/στην υποψήφιο/α συνεργάτη/συνεργάτιδα με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης EE 511/7-7-23

 

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσης.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΡΙΜΙΖΗΣ

 



Αρχεία: 


Ημερομηνία: 
25/07/2023
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις