Απόφαση Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών, 14 Νοεμβρίου 2022

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

 

Α. Δημοσιεύεται η Απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών (συνεδρίαση 10ης Νοεμβρίου 2022/θέμα 3ο)

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 103 του ν. 4982/2022 (που δημοσιεύθηκε την 15.10.2022 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως), σύμφωνα με το οποίο διατηρείται το υπηρετούν Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) έως τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης που επικυρώνει την εκλογή του νέου Δ.Σ κατά τους ορισμούς του ως άνω άρθρου 103.
  2. Το γεγονός ότι την 18.10.2022 δημοσιεύθηκε η Απόφαση 2022/2022 του Δ΄ Τμήματος του ΣτΕ, με την οποία ακυρώθηκε ο διορισμός του υπηρετούντος Δ.Σ. του ΙΙΒΕΑΑ.
  3. Το γεγονός ότι κατά τη δημοσίευση του ν.4982/2022 και κατά την προηγηθείσα νομοπαρασκευαστική επεξεργασία του ο νομοθέτης γνώριζε ότι εκκρεμούσε στο ΣτΕ αίτηση ακυρώσεως του διορισμού του υπηρετούντος Δ.Σ. του ΙΙΒΕΑΑ και ότι η πρόβλεψή του για προσωρινή διατήρηση της θητείας του εν λόγω Δ.Σ. έως την εκλογή του νέου Δ.Σ. έγινε εν όψει οποιουδήποτε ενδεχομένου από την έκβαση της δίκης στο ΣτΕ.
  4. Επικουρικά: το γεγονός ότι το ΙΙΒΕΑΑ ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και συνεπώς διέπεται από την γενική αρχή της συνέχειας της δημόσιας υπηρεσίας, κατά την οποία, όταν ακυρωθεί ο διορισμός ενός οργάνου της διοίκησης και μέχρις ότου γίνει νέα εκλογή, το υπηρετούν Δ.Σ. παραμένει  για τη διαχείριση τρεχουσών υποθέσεων, δηλαδή υποθέσεων που δεν επιδέχονται αναβολή, και μόνο για εύλογο χρονικό διάστημα.
  5. Το άρθρο 60 παρ. 2 του οργανισμού της Ακαδημίας, κατά το οποίο «η Σύγκλητος δύναται να λάβει προσωρινώς, εν περιπτώσει επειγούσης ανάγκης, τα υπό των περιστάσεων υπαγορευόμενα αναγκαία μέτρα υπέρ του έργου και των συμφερόντων της Ακαδημίας».
  6. Την ανάγκη να εφαρμοσθούν το ταχύτερο οι διατάξεις του άρθρου 103 του ν.4982/2022 για την εκλογή νέου Δ.Σ., ώστε η προσωρινή διαχείριση των υποθέσεων του ΙΙΒΕΑΑ από το υπηρετούν Δ.Σ. να είναι η συντομότερη δυνατή.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

  1. Διαπιστώνει ότι τη διοίκηση του ΙΙΒΕΑΑ  εξακολουθεί να ασκεί το Δ.Σ. που είχε ορισθεί με την αρ.7000/24.1.2022 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τουλάχιστον προς διαχείριση τρεχουσών υποθέσεων για εύλογο χρονικό διάστημα.
  2. Καλεί τα αρμόδια όργανα και ειδικά την Α΄ Τάξη των Θετικών Επιστημών και τον Πρόεδρό της ή, αν παραστεί ανάγκη, τους κατά το άρθρο 56 του Οργανισμού της Ακαδημίας αναπληρωτές του, να προχωρήσουν πάραυτα στην εφαρμογή του άρθρου 103 του ν.4982/2022 και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Ακαδημίας να μεριμνήσει προς τούτο.

 

Β. Από την κοινοποίηση της παρούσας Απόφασης στα μέλη της Α´ Τάξης εκκινεί η αναφερόμενη στο άρθρο 103 του ν. 4982/2022 προθεσμία.

 

Γ. Η Απόφαση αυτή να αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) και να ανακοινωθεί στα μέλη του Δ.Σ. του ΙΙΒΕΑΑ και της Α΄ Τάξης της Ακαδημίας Αθηνών.

 Αρχεία: 


Ημερομηνία: 
14/11/2022
Είδος Ανακοίνωσης: 
Δελτία Τύπου