ΜΑΞΙΜΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ Ο ΠΛΑΝΟΥΔΗΣ, ΑΝΝΙΤIΟΥ ΜΑΛΛΙΟΥ ΣΕΒΗΡΙΝΟΥ ΒΟΗΘΟΥ, Bίβλος περὶ παραμυθίας τῆς φιλοσοφίας: Édition critique du texte grec avec une introduction, le texte latin, les scholies et des index par Manolis Papathomopoulos


 

ΑΝΝΙΤIΟΥ ΜΑΛΛΙΟΥ ΣΕΒΗΡΙΝΟΥ ΒΟΗΘΟΥ,

Bίβλος περὶ παραμυθίας τῆς φιλοσοφίας, μετέφρασε ΜΑΞΙΜΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ Ο ΠΛΑΝΟΥΔΗΣ

Édition critique du texte grec avec une introduction, le texte latin, les scholies et des index par Manolis Papathomopoulos

(Corpus Philosophorum Medii Aevi – Philosophi Byzantini, 9)

 

Σύνοψη:

 

Η παρούσα μονογραφία αποτελεί κριτική έκδοση του έργου Βίβλος περὶ παραμυθίας τῆς φιλοσοφίας του Μάξιμου Πλανούδη (λόγιου μοναχού, διδασκάλου και λατινιστή, 13ος αι. μ.Χ). Πρόκειται για ελληνική μετάφραση του λατινικού έργου De consolatione philosophiae του Αννίτιου Μάλλιου Σεβηρίνου Βοηθού ή Βοηθίου (Ρωμαίου φιλοσόφου και πολιτικού, 5ος-6ος αι. μ.Χ.), το οποίο έγραψε όταν φυλακίστηκε από τον Οστρογότθο Θεοδώριχο. Στην Εισαγωγή, που είναι γραμμένη στα γαλλικά, ο εκδότης πραγματεύεται θέματα που αφορούν τόσο στο λατινικό κείμενο, όσο και στην ελληνική μετάφραση, όπως: τη ζωή και το έργο του Βοηθίου, την αξία και τη χρονολόγηση της μετάφρασης του Πλανούδη, τη χειρόγραφη παράδοση και τις προηγούμενες εκδόσεις των δύο έργων, κ.ά. Ακολουθεί ο βίος του Βοηθίου στα λατινικά και στα ελληνικά μαζί με τα αντίστοιχα testimonia, ενώ στη συνέχεια παρατίθενται τα πέντε βιβλία των δύο έργων συνοδευόμενα από κριτικό υπόμνημα και υπόμνημα πηγών. Έπονται τα ελληνικά σχόλια για τη μετάφραση του Πλανούδη, καθώς και Παραρτήματα που σχετίζονται με το έργο και τη μετρική του Βοηθίου. Η παρούσα έκδοση συμπληρώνεται από πίνακες ευρετηρίων.

 

Πληροφορίες Έκδοσης:

Τίτλος:             ΑΝΝΙΤIΟΥ ΜΑΛΛΙΟΥ ΣΕΒΗΡΙΝΟΥ ΒΟΗΘΟΥ, Bίβλος περὶ παραμυθίας τῆς φιλοσοφίας,

                         μετέφρασε ΜΑΞΙΜΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ Ο ΠΛΑΝΟΥΔΗΣ.

                         Édition critique du texte grec avec une introduction, le texte latin,

                         les scholies et des index par Manolis Papathomopoulos

Συγγραφέας:   Μανόλης Παπαθωμόπουλος

Έκδοση:           Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας

Χρονολογία:   Αθήναι 1999, σσ. lxxx + 164

ISBN:                960-7099-70-2