ΠΛΩΤΙΝΟΥ ΕΝΝΕΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ. Αρχαίο κείμενο, Μετάφραση, Σχόλια Παύλος Καλλιγάς


 

ΠΛΩΤΙΝΟΥ

ΕΝΝΕΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Αρχαίο κείμενο, Μετάφραση, Σχόλια

(Βιβλιοθήκη Α. Μανούση 4)

 

Σύνοψη:

Πρόκειται για την έκδοση της δεύτερης κατά σειρά Εννεάδας του Στωικού φιλοσόφου Πλωτίνου (3ος αι. μ.Χ.). Περιλαμβάνει «πραγματείες» που αφορούν ως επί το πλείστον σε κοσμολογικά θέματα παρουσιάζοντας θεματική συνοχή, κατά παράβαση του γενικού κανόνα της τυχαίας παράθεσης στη δομή των Εννεάδων  που τηρεί ο πρώτος εκδότης του φιλοσόφου, Πορφύριος. Η σημασία της εν λόγω Εννεάδας έγκειται στο ότι δίνει βασικά μεθοδολογικά «εργαλεία» για την κατανόηση του συνόλου της φιλοσοφίας του Πλωτίνου. Στο πλαίσιο αυτό, συχνά αξιοποιούνται τα διδάγματα της «Περιπατητικής Σχολής» του Αριστοτέλη, από τα οποία ο Πλωτίνος επηρεάζεται ή διαφοροποιείται. Στις πρώτες ενότητες ο φιλόσοφος αναζητά την αιτία της ύπαρξης και της κίνησης του ουρανού και τη φύση των αστέρων.  Έπειτα μελετά το ζήτημα της σύστασης της Ύλης και της Ουσίας μέσα από το βασικό αντιθετικό σχήμα «δυνάμει≠ ἐνεργείᾳ». Το κείμενο καταλήγει με προβληματισμούς γύρω από την αισθητηριακή και τη νοητή όραση προβαίνοντας μάλιστα σε πολεμική εναντίον των Γνωστικών φιλοσόφων. Αξιοσημείωτο είναι ότι για το υλικό που αντλείται από τη Δευτέρα Εννεάδα και εξής παρατίθεται από τον εκδότη η αναλυτική βιβλιογραφία.

 

Πληροφορίες Έκδοσης:

Τίτλος:             ΠΛΩΤΙΝΟΥ ΕΝΝΕΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ. Αρχαίο κείμενο, Μετάφραση, Σχόλια

Συγγραφέας:   Παύλος Καλλιγάς

Έκδοση:           Ακαδημία Αθηνών - Κέντρον Εκδόσεων Έργων Ελλήνων Συγγραφέων / Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας

Χρονολογία:   Αθήναι (1η έκδοση 1997), (2η έκδοση 2010), σ. 398

ISBN:               978-960-7099-47-8

ISSN:                1106-5931

Αρχεία: