ΠΛΩΤΙΝΟΥ ΕΝΝΕΑΣ ΠΡΩΤΗ. Αρχαίο κείμενο, Μετάφραση, Σχόλια Παύλος Καλλιγάς


 

ΠΛΩΤΙΝΟΥ

ΕΝΝΕΑΣ ΠΡΩΤΗ

Αρχαίο κείμενο, Μετάφραση, Σχόλια

(Βιβλιοθήκη Α. Μανούση 2)

 

Σύνοψη:

Το παρόν έργο αποτελεί κριτική και σχολιασμένη έκδοση από τον Παύλο Καλλιγά της πρώτης από τις έξι Eννεάδες του Νεοπλατωνικού φιλοσόφου Πλωτίνου (3ος αι. μ.Χ.), τη διδασκαλία του οποίου διέσωσε ο βιογράφος  του Πορφύριος (3ος μ.Χ) με τη σειρά που ο ίδιος έκρινε αρμόζουσα. Ολόκληρη η συλλογή συνεχίζει την έκδοση του Περί του Πλωτίνου βίου  (Αθήναι, 1991) του ιδίου εκδότη και βασίζεται στις δυο κύριες προγενέστερες εκδόσεις των P. Henry (1951-1973) και H.- R. Schwyzer (1964-1982). Το αρχαίο κείμενο συνοδεύεται από υπόμνημα πηγών που βασίζεται μόνο στις Πλωτινικές πηγές και από αντικριστή μετάφραση. Ακολουθούν αναλυτικά σχόλια στο δεύτερο τμήμα του κάθε τόμου για κάθε μια από τις εννέα ενότητες του έργου, των οποίων προτάσσεται συνοπτική εισαγωγή για το ιστορικο-φιλοσοφικό πλαίσιο στο οποίο διαμορφώθηκε και διατυπώθηκε το φιλοσοφικό έργο του Πλωτίνου. Βασική επιδίωξη του εκδότη στο πλαίσιο αυτό, είναι να αναδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο η Πλωτινική φιλοσοφία γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στην αρχαία φιλοσοφία του 5ου αι. π.Χ. και στη σύγχρονη φιλοσοφία. Τα σχόλια που αντιστοιχούν σε κάθε στίχο της μετάφρασης  διερευνούν τις απηχήσεις συγχρόνων του εκδότη αλλά και παλαιότερων σχολιαστών. Η εκάστοτε έκδοση συμπληρώνεται από συνοπτική βιβλιογραφία και συντομογραφίες ώστε να αποφεύγονται οι επαναλήψεις κατά την κρίση του συγγραφέα.

Στον παρόντα τόμο (Εννεάς Πρώτη), ο Πλωτίνος εισάγει τον αναγνώστη σε πρωταρχικές έννοιες της φιλοσοφίας του, καθώς και στη βασική του ιεράρχηση για τις υποστάσεις του ανθρώπου (ΕΝ-ΝΟΥΣ-ΨΥΧΗ), διερευνώντας ταυτόχρονα τις οντολογικές-ψυχολογικές και γνωσιολογικές προϋποθέσεις της ηθικής διδασκαλίας του. Λαμβάνοντας ως αφετηρία τον άνθρωπο και διακρίνοντάς τον από το «ζώο» στην α’ ενότητα της Εννεάδας του, προχωρά στη μελέτη της φύσης των αρετών και στις ανθρώπινες νοητικές διεργασίες (διαλεκτική, ευδαιμονία) που μπορούν να τον οδηγήσουν στη θέαση του Αγαθού (Ενός). Στο πλαίσιο αυτό μελετά τη φύση του Αγαθού, των αγαθών με τις αντίστοιχες κακίες τους και του Ωραίου, ενώ ολοκληρώνει την Εννεάδα με προβληματισμούς σχετικά με τη ζωή και το αντίθετό της, το θάνατο.

 

Πληροφορίες Έκδοσης:

Τίτλος:             ΠΛΩΤΙΝΟΥ ΕΝΝΕΑΣ ΠΡΩΤΗ. Αρχαίο κείμενο, Μετάφραση, Σχόλια

Συγγραφέας:   Παύλος Καλλιγάς

Έκδοση:           Ακαδημία Αθηνών - Κέντρον Εκδόσεως Έργων Ελλήνων Συγγραφέων

Χρονολογία:   Αθήναι 1994 (ανατυπώσεις: 2006 και 2018) , σ. 382

ISBN:                978-960-404-344-6

ISSN:                1106-5931