ΠΛΩΤΙΝΟΥ ΕΝΝΕΑΣ ΠEMΠΤΗ. Αρχαίο κείμενο, Μετάφραση, Σχόλια Παύλος Καλλιγάς


 

ΠΛΩΤΙΝΟΥ

ΕΝΝΕΑΣ ΠΕΜΠΤΗ

Αρχαίο κείμενο, Μετάφραση, Σχόλια

(Βιβλιοθήκη Α. Μανούση 12)

 

Σύνοψη:

Πρόκειται για τον τελικό τόμο της εξάτομης συλλογής του Στωικού φιλοσόφου Πλωτίνου (3ος   αι. μ.Χ.). Η Πέμπτη Εννεάς ξεκινά από τη μελέτη της ψυχής ως κατώτερης υπόστασης στην Πλωτίνεια τριαδική κατάταξη (ΕΝ-ΝΟΥΣ-ΨΥΧΗ). Ακολουθεί η ανάλυση των δύο ανώτερων υποστάσεων, του Νου και του Ενός, και διερευνώνται οι σχέσεις μεταξύ τους. Για τη διερεύνηση αυτή ο Πλωτίνος επηρεάζεται από Πλατωνικές και Αριστοτελικές θεωρίες. Κατά την κρίση του εκδότη, το παρόν έργο παρουσιάζει τον μεγαλύτερο βαθμό θεματικής συνάφειας σε σύγκριση με τα προηγούμενα της συλλογής. Ακριβώς αυτή η συνάφεια οδηγεί σε πολλές επαναλήψεις, εφόσον τα περιεχόμενα του έργου πιθανότατα είχαν καταγραφεί σε διαφορετικές χρονικές περιόδους από τον Πλωτίνο. Για το λόγο αυτό ο σχολιασμός του εκδότη είναι πιο συνοπτικός.

 

Πληροφορίες Έκδοσης:

Τίτλος:             ΠΛΩΤΙΝΟΥ ΕΝΝΕΑΣ ΠΕΜΠΤΗ. Αρχαίο κείμενο, Μετάφραση, Σχόλια

Συγγραφέας:   Παύλος Καλλιγάς

Έκδοση:           Ακαδημία Αθηνών - Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας

Χρονολογία:   Αθήναι 2013, σ. 464

ISBN:                978-960-404-259-3

ISSN:                1106-5931

Αρχεία: