ΠΛΩΤΙΝΟΥ ΕΝΝΕΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ. Αρχαίο κείμενο, Μετάφραση, Σχόλια Παύλος Καλλιγάς


 

ΠΛΩΤΙΝΟΥ

ΕΝΝΕΑΣ ΤΡΙΤΗ

Αρχαίο κείμενο, Μετάφραση, Σχόλια

(Βιβλιοθήκη Α. Μανούση 10)

 

Σύνοψη:

Ο παρών τόμος καταλαμβάνει την τέταρτη θέση στη συλλογή του Στωικού φιλοσόφου Πλωτίνου ( 3ος αι. μ.Χ.). Ο φιλόσοφος επικεντρώνεται πλέον στην ανάλυση των υποστάσεων του ατόμου ξεκινώντας από την κατώτερη, την ψυχή. Ολόκληρο το έργο είναι αφιερωμένο στην κατώτερη αυτή υπόσταση που μεσολαβεί ανάμεσα στον κόσμο των αισθητών αντικειμένων και στον υπεραισθητό κόσμο. Η συνοχή του θέματος συντελεί στη διαλεύκανση των σχέσεων μεταξύ των φαινομενικά ασύνδετων πραγματειών στις προηγούμενες Εννεάδες.  Αναφορικά με την αποκατάσταση του κειμένου, αξιοποιείται από τον εκδότη μαρτυρία προερχόμενη από την αραβική παράδοση, η οποία παρατίθεται σε ξεχωριστό παράρτημα στον Πρόλογο της παρούσας Εννεάδας.

 

Πληροφορίες Έκδοσης:

Τίτλος:             ΠΛΩΤΙΝΟΥ ΕΝΝΕΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ. Αρχαίο κείμενο, Μετάφραση, Σχόλια

Συγγραφέας:   Παύλος Καλλιγάς

Έκδοση:           Ακαδημία Αθηνών - Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας

Χρονολογία:   Αθήναι 2009, σ. 677

ISBN:                978-960-404-032-2

ISSN:                1106-5931

Αρχεία: