ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΛΩΤΙΝΟΥ ΒΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΥΤΟΥ. Εισαγωγή - Αρχαίο Κείμενο - Μετάφραση - Σχόλια, Παύλος Καλλιγάς


 

ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΛΩΤΙΝΟΥ ΒΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΥΤΟΥ

Εισαγωγή, Αρχαίο Κείμενο, Μετάφραση, Σχόλια

(Βιβλιοθήκη Α. Μανούση 1)

 

Σύνοψη:

Το έργο Περὶ τοῦ Πλωτίνου βίου καὶ τῆς τάξεως τῶν βιβλίων αὐτοῦ αποτελεί βιογραφία του νεοπλατωνικού φιλοσόφου Πλωτίνου (3ος μ.Χ. αι.) από τον μαθητή του και φιλόσοφο Πορφύριο (3ος μ.Χ αι.). Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη αρχαία βιογραφία είναι η μοναδική που καταλείπει με σχετική πληρότητα τις βασικές πληροφορίες για τη ζωή και το φιλοσοφικό έργο του Πορφυρίου, καθώς οι υπόλοιπες αρχαίες βιογραφικές προσπάθειες παραδίδονται κυρίως αποσπασματικά. Ο τόμος περιλαμβάνει εκτενή εισαγωγή, στην οποία παρουσιάζονται τα πρώτα στοιχεία για τη ζωή και το φιλοσοφικό έργο του Πλωτίνου. Περιγράφεται ακόμη ο τρόπος διάρθρωσης, ο χαρακτήρας του κειμένου της βιογραφίας και παρατίθενται οι πηγές του. Η εισαγωγή συμπληρώνεται από στοιχεία χρονολόγησης, αναλυτικούς πίνακες χρονολόγησης και από βοηθητικό γεωγραφικό χάρτη. Το αρχαίο κείμενο, συνοδευόμενο από μετάφραση, ερμηνεύεται με τη βοήθεια των σχολίων που ακολουθούν σε ξεχωριστή ενότητα. Η έκδοση ολοκληρώνεται με την προσθήκη συντομογραφιών, παραρτημάτων, βιβλιογραφίας και ευρετηρίων αρχαίων χωρίων και ονομάτων.      

 

Πληροφορίες Έκδοσης:

Τίτλος:             ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ  ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΛΩΤΙΝΟΥ ΒΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΥΤΟΥ

                          Εισαγωγή, Αρχαίο Κείμενο, Μετάφραση, Σχόλια

Συγγραφέας:   Παύλος Καλλιγάς

Έκδοση:           Ακαδημία Αθηνών - Κέντρον Εκδόσεως ‘Έργων Ελλήνων Συγγραφέων

Χρονολογία:   1991, σσ. 262

ISBN:                960-7099-07-9